ไม่เชื่อท่านจะใด้ไง ล้วนบุคคลสำคัญระดับสูง

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย hey guys, 13 Jan 2015

 1. hey guys

  hey guys อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,066
  328180f18.jpg
  http://www.oknation.net/blog/meeboo/2015/01/13/entry-1
  แต่ว่า

  สิทธิทางการเมืองขั้นพื้นฐานมีอะไรบ้างครับ
  ผมหาไม่เจอ

  328185a31.jpg
  http://www.oknation.net/blog/meeboo/2015/01/13/entry-1
  เอ่ นั่นสิ

  แต่ว่า

  ไม่มีกฏหมายใดเอาผิด แล้วใช้กฏหมายฉบับใดมาตั้งกรรมาธิการซักถามคดีฯ
  สภาฯทำไมสมคบกับปปช. ถาม อสส.ดูยัง
   
  Last edited: 13 Jan 2015
  conservative, kokkai และ bookmarks ถูกใจ
 2. bookmarks

  bookmarks อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  23 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,447
  อันตรายยังไง เขาตัดสิทธิ์เพราะมันโกง จะให้โอกาสเข้ามาเล่นการเมืองทำไม อาจารย์แก่กระโหลกกะลาพวกนี้ ไม่อยากจะคิดเลยว่า ลูกศิษย์ที่เรียนด้วย จะมีตรรกะน่ากลัวเหมือนอาจารย์คนนี้ขนาดไหน
   
  conservative, Redbuffalo010, kokkai และอีก 3 คน ถูกใจ
 3. เผด็จการที่รัก

  เผด็จการที่รัก อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,076
  โลกสวยตายก่อน :snooze:
   
  Redbuffalo010, อู๋ คาลบี้, bookmarks และอีก 1 คน ถูกใจ.
 4. hey guys

  hey guys อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,066
  ค้นหาได้เกี่ยวข้องสุดก็แค่นี้

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติสิทธิทางการเมืองในการกำหนดเจตจำนงของตนตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลไว้ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน เพื่อส่งเสริมให้พลเมืองไทยที่ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับสิทธิทางการเมืองเพียงการถือสัญชาติ การมีบัตรประชาชน และการได้สิทธิเลือกตั้ง ได้มีช่องทางการใช้สิทธิทางการเมืองทางตรงเพิ่มขึ้น ดังนี้

  1.การมีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

  รัฐธรรมนูญ มาตรา 163 บัญญัติว่า “ประชาชนผู้มีสิทธเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่กำหนด ในหมวด 3 และหมด 5 แห่งรัฐธรรมนูญนี้ ”

  - จะเห็นว่าประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน เข้าชื่อร้องขอตอประธานรัฐสภาได้ซึ่งเป็นจำนวนที่ถือว่าไม่มากจนเกินไปที่จะทำให้ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอร่างดังกล่าว

  2. การมีสิทธิถอดถอนบุคคล

  - โดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติออกเสียงถอดถอนให้ออกจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ร่ำรวยผิดปกติ มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง บุคคลเหล่านั้น ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด รวมถึง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบัญญัติไว้

  3.การออกเสียงประชามติ

  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงประชามติ ในกรณีต่อไปนี้

  (1) การตัดสินใจดำเนินกิจการหรือโครงการที่กระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชน (2) ตามกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ใหมีการออกเสียงประชามติ

  สำหรับ การทำประชามติครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยเกิดขึ้นเมื่อวันที่19 สิงหาคม 2550 เพื่อให้แสดงความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

  4.สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้แก่

  การที่ประชาชนหรือชุมชนมีสิทธิแสดงความคิดเห็น รวมกลุ่มหรือชุมนุม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน ทรัพยากร หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้วย

  - มาตรา 63 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

  - มาตรา 62 ให้ประชาชนมีสิทธิ์ติดตามและร้องขอ ให้ตรวจสอบการทำงานของข้าราชการหรือ สส.

  - มาตรา 67 การทำ Public Hearing ก่อนทำเมกะโปรเจกที่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสูง สามารถฟ้องร้องหน่วยงานได้

  - มาตรา 212 ประชาชนมีสิทธิฟ้องร้องศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ในกรณีที่กฎหมายกระทบสิทธิเสรีภาพ

  - มาตรา 291 ให้สิทธิประชาชน 50,000 รายชื่อ เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้


  5.สิทธิ เสรีภาพในการสื่อสาร และเสรีภาพของสื่อ

  - มาตรา 45-48 คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน ทั้งการห้ามแทรกแซงและห้ามถือหุ้นเด็ดขาด

  โดยกำหนดให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียม ให้ประชาชนมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันได้มากขึ้น รวมทั้งให้สิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ผ่านการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความโดยวิธีอื่นๆ ด้วย

  นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังส่งเสริมการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ดังปรากฎในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว. ที่บัญญัติไว้ว่า “หากประชาชนไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่และไม่แจ้งสาเหตุที่ไม่ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิทางการเมือง” ดังนี้
   
 5. Mobonji

  Mobonji อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  9 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  325
  แค่ความจำสั้นน่ะครับ จำได้แค่หัวเรื่องแต่จำรายละเอียดไม่ได้ก็ออกมาปล่อยไก่แบบนี้แหละ
  บางทีแก่แล้วถ้าไม่อ่านหนังสือบอ่ยๆ ก็ไม่ต่างจากเด็กเพิ่งเข้าเรียนนั่นล่ะ

  อะไรๆ ก็สิทธิ แล้วความรับผิดชอบไปไหนหมดล่ะ หน้าที่อีกล่ะ ก็คนมันทำผิดจากหน้าที่ยังไม่พอมันยังโกงอีกไ่มีความรับผิดชอบอีก แล้วจะปล่อยให้มันเข้ามาทำงานการเมืองเพื่ออะไร? หรือจะบอกว่าให้ไปตัดสินที่การเลือกตั้งว่าถ้าทำผิดจริงคนก็ไม่เลือกงั้นเหรอ ตรรกกะไม่ต่างกับควายแดงเท่าไหร่เลยนะ
   
  Redbuffalo010, kokkai, bookmarks และอีก 2 คน ถูกใจ
 6. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  นักกีฬาทำตัวถ่อย เถื่อน โกง หรือเล่นไม่สมศักดิ์ศรี ยังถูกแบนตลอดชีวิต
  พนักงานประพฤติผิดร้ายแรง โกงเงินบริษัท ยังถูกไล่ออกจากงาน

  คนเลวที่เลวสุดขั้ว ต้องถูกลงโทษไม่ให้คนอื่นเอาเยี่ยงอย่าง เรื่องพวกนี้ส่งผลต่ออนาคต หน้าที่การงาน ควรยกไว้เป็นอุทาหรณ์ จะทำอะไรต้องคิดถึงผลระยะยาว

  ก็พวกเขาละเมิดกฎระเบียบ ทำลายชื่อเสียงจนเป็นอันตรายของวงการหรือองค์กร จะปล่อยให้ลอยหน้าลอยตาทำแบบนั้นอยู่อีกหรือ มัวแต่ห่วง กลัวคนผิด คนชั่วเป็นอันตราย ไม่สนใจอันตรายที่เกิดขึ้นกับส่วนรวมหรือองค์กร วงการเลยหรือ อาจารย์แบบนี้แหละที่เป็นอันตรายต่อการศึกษา
   
  conservative, Redbuffalo010, kokkai และอีก 4 คน ถูกใจ
 7. Strangerman

  Strangerman อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  25 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  885
  โกงกันชัดๆ เห็นๆ บ้านเมืองล่มจม มองไม่เห็นกันเลยจริงๆ สินะ พวกกาสรแดง

  ยังคงหลับหู หลับตา อวยกันไม่จบไม่สิ้น
   
  Redbuffalo010, kokkai, bookmarks และอีก 1 คน ถูกใจ.
 8. ควันหลง

  ควันหลง อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,786
  ในประมวลกฎหมายอาญา ยังมีโทษประหารชีวิตเลย คือถ้าผู้ต้องโทษถูกประหาร ผู้ต้องโทษจะแก้ตัวยังไงครับ จะให้แก้ตัวด้วยการไปเกิดใหม่ แล้วกลับตัวเป็นคนดีเหรอ มันเป็นไปไม่ได้ ชาติหน้าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ไหมยังไม่รู้เลย

  ทำไมถึงชอบยกตัวอย่าง แบบมีข้อยกเว้นกันนักครับ
   
  Last edited: 14 Jan 2015
  kokkai, อู๋ คาลบี้, hey guys และอีก 1 คน ถูกใจ.
 9. Wisary

  Wisary อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  15 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  263
  พวกเดียวกับที่ออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้กับโจรในภาคใต้หรือเปล่าเนี่ย คิดเหมือนกันเลย
   
  Redbuffalo010, Mobonji, kokkai และอีก 2 คน ถูกใจ
 10. kokkai

  kokkai อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  6 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,076
  แล้วทำไมไม่ลาออกจากกรรมาธิการซักถามไปซะ จะได้ไม่ต้องปวดหัว ทั้งคนพูด ทั้งคนไทย :devil:
   
  Redbuffalo010 likes this.
 11. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่
  เข้ามาอ่านเฉยๆ
   
 12. หงส์เฒ่าเสาร์ธรรม

  หงส์เฒ่าเสาร์ธรรม อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,645
  ที่มา เครดิต มติชน คอลัมน์ คมคำ

  ช่างเลือกคำคมที่ไม่บาดใจตัวเองนะ

  ถามว่า ถ้าทางกฏหมายไม่มีแล้วหรือถูกยกเลิกไปแล้ว... แต่ ถ้ากฏหมายยังมีอยู่จะผิดไหม และในทางจริยธรรมจะถือว่าผิดไหม?

  ท่านควรจะบอกกับสังคมให้ครบทุกด้าน
  ถ้าผิดจริงตามกฏหมาย เก่า ก็บอกมา
  แต่ไม่สามารถลงโทษได้ หรือไม่สามารถตัดสิทธิได้ เพราะกฏหมายถูกยกเลิกไปแล้ว ก็บอกมา
  ส่วนเจ้าตัว เมื่อได้รับฟังการตัดสินแล้ว จะลงเลือกตั้งอีกก็เรื่องของเขา
   
  Redbuffalo010 likes this.

Share This Page