อัตชีวประวัติ “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย HOT BOY, 12 Mar 2016

 1. HOT BOY

  HOT BOY สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  31 Jan 2015
  คะแนนถูกใจ:
  53
  อัตชีวประวัติ “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

  ในระหว่างปี 2514 – 2516 ภายหลังจากลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (2514) และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2515) แล้วอาจารย์ป๋วยได้ไปดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ (Visitting Professor) ที่ University College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ด้วยภาระการสอนที่ไม่มากนักทำให้อาจารย์ป๋วยได้ผลิตงานชิ้นสำคัญ 2 เรื่องคือ

  1. Co-ordination of Monetary Policy, Fiscal Policy and Debt Management ซึ่งเป็นการประมวลหลักการและประสบการณ์ในการบริหารนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตลอดช่วงเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

  2. Thoughes on South-East Asia’s Development 1980 (ข้อคิดเพื่อการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับค.ศ. 1980) ซึ่งมีภาคผนวกอันเลื่องชื่อ The Quality of Life of a South East Asian ข้อเขียนนี้ถูกนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Development Advisory Group – SEADAG) เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516

  สำหรับภาคผนวกนั้นตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ในชื่อ The Quality of Life of a South East Asian : A Chronicle of Hope from Womb to Tomb

  Screen-shot-2011-03-12-at-8.23.23-AM-210x300.png

  Screen-shot-2011-03-12-at-8.23.38-AM-212x300.png

  Screen-shot-2011-03-12-at-11.31.46-AM-212x300.png

  ข้อเขียนนี้ต่อมาถูกแปลเป็นภาษาไทย โดยอาจารย์ป๋วยเอง ในชื่อ “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” หรือที่รู้จักกันดีในเวลาต่อมาในชื่อ “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” บทแปลภาษาไทย พิมพ์ครั้งแรกในวารสารแห่งยุคสมัยนั้น สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่11 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2516 ส่วนบทความภาษาอังกฤษรวมเล่มครั้งแรก อยู่ในหนังสือ Best Wishes for Asia พิมพ์โดยสำนักพิมพ์เคล็ดไทย (2518)

  หลังจากนั้นข้อเขียน “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ไม่เพียงแต่เป็นข้อเขียนที่ทำให้ส่วนใหญ่นึกถึง อ.ป๋วยเท่านั้น ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อมาได้สืบสานปณิธานที่ท่านได้วางไว้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย ดังเช่นบทสัมภาษณ์ของนายแพทย์สงวน นิตยารัมพงษ์ (2495-2551) แม้จะปัจจุบันท่านผู้นี้ได้ล่วงลับไปแล้ว แต่สิ่งที่ท่านได้ผลักดันในกลไกของราชการจนเป็นผลมาสู่นโยบายทางการเมืองคือการประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือรู้จักกันในชื่อ “30 บาทรักษาทุกโรค” ในบทสัมภาษณ์เมื่อปี พ.ศ. 2544 “ที่ผมตั้งใจจะทำก็คือ ทำอย่างไรให้ประชามีหลักประกันสุขภาพอย่างครบถ้วนตั้งแต่เกิดจนตาย”

  Screen-shot-2011-03-12-at-12.33.34-PM-191x300.png

  ....ส่วนหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจจากอ.ป๋วย ก็คือเรื่องที่จะทำอย่างไรให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพตั้งแต่จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน สิ่งที่ผมตั้งใจจะทำคือทำอย่างไรให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอย่างครบถ้วน อยากจะมีส่วนร่วมให้เกิดตรงนี้ขึ้นมา ในตำแหน่งนี้ก็พยายามให้เกิดการปฏิรูปในเรื่องของการประกันสุขภาพที่ตอบสนองสิ่งนี้

  แน่นอนว่าภารกิจที่นายแพทย์สงวน นิตยารัมพงษ์ได้ผลักดันนั้นเป็นส่วนไม่ได้มาจากความคิดที่ปรากฏในข้อเขียน“จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” แต่มาจากวัตรปฏิบัติที่อาจารย์ป๋วยได้ประพฤติปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นต่อมาได้ก้าวตาม

  Screen-shot-2011-03-12-at-12.33.14-PM-192x300.png

  เมื่อผมอยู่ในครรภ์ของแม่ ผมต้องการให้แม่ได้รับประทานอาหารที่เป็นคุณประโยชน์ และได้รับความเอาใจใส่ และบริการอันดีในเรื่องสวัสดิภาพของแม่และเด็ก ผมไม่ต้องการมีพี่น้องมากอย่างที่พ่อแม่ผมมีอยู่ และแม่จะต้องไม่มีลูกถี่นัก

  พ่อกับแม่จะแต่งงานกันถูกฎหมาย หรือธรรมเนียมประเพณีหรือไม่ ไม่สำคัญ แต่สำคัญที่ พ่อกับแม่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ทำความอบอุ่นให้ผมและพี่น้อง

  ในระหว่าง 2-3 ขวบแรกของผม ซึ่งร่างกายและสมองผมกำลังเติบโตในระยะที่สำคัญ ผมต้องการให้แม่ผมกับตัวผม ได้รับประทานอาหารที่เป็นคุณประโยชน์

  ผมต้องการไปโรงเรียน พี่สาวหรือน้องสาวผมก็ต้องการไปโรงเรียน จะได้มีความรู้หากินได้ และจะได้ รู้คุณธรรมแห่งชีวิต ถ้าผมสติปัญญาเรียนชั้นสูง ๆ ขึ้นไป ก็ให้มีโอกาสเรียนได้ ไม่ว่าพ่อแม่ผมจะรวย หรือจน จะอยู่ในเมืองหรือชนบทแร้นแค้น

  เมื่อออกจากโรงเรียนแล้ว ผมต้องการงานอาชีพที่มีความหมาย ทำให้ได้รับความพอใจว่า ตนได้ทำงานเป็นประโยชน์แก่สังคม

  บ้านเมืองที่ผมอาศัยอยู่จะต้องมีขื่อ มีแป ไม่มีการข่มขู่ กดขี่ หรือประทุษร้ายกัน ประเทศของผมควรจะมีความสัมพันธ์อันชอบธรรม และเป็นประโยชน์กับโลกภายนอก ผมจะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความคิด และวิชาของมนุษย์ทั้งโลก และประเทศของผมจะได้มีโอกาส รับเงินทุนจากต่างประเทศ มาใช้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

  ผมต้องการให้ชาติของผมได้ขายผลิตผลแก่ต่างประเทศด้วยราคาอันเป็นธรรม ในฐานะที่ผมเป็นชาวไร่ชาวนา ผมก็อยากมีที่ดินของผมพอสมควรสำหรับทำมาหากิน มีช่องทางได้กู้ยืมเงินมาขยายงาน มีโอกาสรู้วิธีการทำกินแบบใหม่ ๆ มีตลาดดี และขายสินค้าได้ราคายุติธรรม

  ในฐานะที่ผมเป็นกรรมกร ผมก็ควรจะมีหุ้นมีส่วนในโรงงาน บริษัท ห้างร้านที่ผมทำอยู่

  ในฐานะที่ผมเป็นมนุษย์ ผมก็ต้องการอ่านหนังสือพิมพ์ และหนังสืออื่น ๆ ที่ไม่แพงนัก จะฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ ก็ได้โดยไม่ต้องทนรบกวนจากการโฆษณามากนัก

  ผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะต้องให้บริการป้องกันโรคแก่ผมฟรี กับบริการการแพทย์ รักษาพยาบาลอย่างถูกอย่างดี เจ็บป่วยเมื่อใดหาหมอพยาบาลได้สะดวก

  ผมจำเป็นต้องมีเวลาว่างสำหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มีสวนสาธารณะที่เขียวชะอุ่ม สามารถมีบทบาท และชมศิลปะ วรรณคดี นาฏศิลป์ ดนตรี วัฒนธรรมต่าง ๆ เที่ยวงานวัน งานลอยกระทง งานนักขัตฤกษ์ งานกุศลอะไรก็ได้พอสมควร

  ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจ น้ำดื่มบริสุทธิ์สำหรับดื่ม

  เรื่องอะไรที่ผมทำเองไม่ได้ หรือได้แต่ไม่ดี ผมก็จะขอความร่วมมือกับเพื่อนฝูงในรูปสหกรณ์ หรือ สโมสร หรือสหภาพ จะได้ช่วยซึ่งกันและกัน

  เรื่องที่ผมจะเรียกร้องข้างต้นนี้ ผมไม่เรียกร้องเปล่า ผมยินดีเสียภาษีอากรให้ส่วนรวมตามอัตภาพ

  ผมต้องการโอกาสที่มีส่วนในสังคมรอบตัวผม ต้องการมีส่วนในการวินิจฉัยโชคชะตาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชาติ

  เมียผมก็ต้องการโอกาสต่าง ๆ เช่นเดียวกับผม และเราสองคนควรจะได้รับความรู้และวิธีการวางแผนครอบครัว

  เมื่อแก่ ผมและเมียก็ควรได้ประโยชน์ตอบแทนจากการประกันสังคม ซึ่งผมได้จ่ายบำรุงตลอดมา

  เมื่อจะตาย ก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ ๆ อย่างบ้า ๆ คือตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้น ตายในสงครามกลางเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ ตายเพราะน้ำหรืออากาศเป็นพิษ หรือตายเพราะการเมืองเป็นพิษ

  เมื่อตายแล้ว ยังมีทรัพย์สมบัติเหลืออยู่ เก็บไว้ให้เมียผมพอใจในชีวิตของเธอ ถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็เก็บไว้ เลี้ยงให้โต แต่ลูกที่โตแล้วไม่ให้ นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมด จะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการบำรุงชีวิตของคนอื่น ๆ บ้าง

  http://puey-ungphakorn.org/?page_id=87
   
 2. AlbertEinsteins

  AlbertEinsteins อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 Dec 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,479
  ผมนี่กลัวกินข้าวเชื้อราจากข้าวโครงการจำนำข้าวเลย
   
 3. HOT BOY

  HOT BOY สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  31 Jan 2015
  คะแนนถูกใจ:
  53
  ไม่ห่วงครับ ข้าวไทยสายพันธุ์มันชาญฉลาด อยู่ในโกดัง ข้าวมันจะเน่าเป็นเชื้อรา
  แต่พอเวลาเอาออกขาย ข้าวมันจะหายเน่าเองได้:D:D
   
 4. Alamos

  Alamos อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  7,052
  อยากได้ประวัติความอำมหิตของ hot boy มากกว่า
   
 5. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  สมัยนี้มีสื่ออินเทอร์เน็ต ที่ข่าวสารมาไวกว่าโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์
  คนดูโทรทัศน์น้อยลง อ่านหนังสือพิมพ์น้อยลง มานั่งสไลด์หน้าจออ่านข่าวกันมากขึ้น
  แต่โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ก็ยังมีความสำคัญอยู่ เพราะรสนิยมในการเสพสื่อต่างกัน
  ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ก็ยังมีลูกค้านั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่

  บ้านเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเหมือนหลายๆ ประเทศ อัตราการเกิดก็ลดลง

  ส่วนเรื่องการศึกษา ก็มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
  ตามโรงเรียนรัฐหลายๆ แห่ง ที่เปิดสอนถึง ม.3
  การศึกษานอกระบบฯ (ที่สมัยก่อนเรียกว่า การศึกษานอกโรงเรียน หรือ กศน.) ก็สอนถึง ม.6
  แต่ปัญหาหนึ่งของวงการศึกษา คือการทำผลงานของครู/โรงเรียน
  จนเบียดบังเวลาการเรียนการสอนในห้องเรียน
   
  Anduril, ปู่ยง และ Alamos ถูกใจ
 6. 5555

  5555 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  18 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,450
  ผมห่วงสติปัญญา คนไทยจริง ๆ
  คิดว่าข้าวเน่าก็มีคนใตรเอาออกมาขายด้วย

  :D
   
  JSN และ ปู่ยง ถูกใจ.
 7. ชายน้ำ

  ชายน้ำ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  9 Feb 2015
  คะแนนถูกใจ:
  7,081
  ผมเคารพอาจารย์ป๋วยจากประวัติของท่าน น่าเสียดายที่ท่านไม่สามารถอบรมสั่งสอนบุตรให้รู้จักกตัญญูรู้คุณแผ่นดินไทย

  ภริยาของอาจารย์ป๋วยเป็นชาวอังกฤษ นายใจลูกชายของแกบอกว่าเขาเป็นลูกครึ่งจีน-อังกฤษ ไม่ใช่คนไทย

  แต่ก่อนหลบหนีก็ทำมาหากินบนผืนแผ่นดินไทย แต่ด่าว่าแผ่นดินนี้ต่างๆนานาว่าไม่เป็นประชาธิปไตย

  ผมก็ได้แต่สงสัยว่าแกจะประนามแผ่นดินที่แกบอกว่าไม่ใช่ชาติของแกทำไม

  เมื่อพูดเองว่าเป็นลูกครึ่งจีน-อังกฤษ ทำไมจึงไม่ด่าว่าหรือไปเปลี่ยนแปลงแผ่นดินที่เป็นครึ่งหนึ่งของเลือดแก
   
  temp และ อู๋ คาลบี้ ถูกใจ.
 8. ปู่ยง

  ปู่ยง อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,820
  ใกล้ช่วงพายุภาคฤดูร้อนแล้ว นอกจากฝนฟ้าแปรปรวนและลมกรรโชกแรงแล้ว
  สิ่งที่ตามมา ก็คือ ไฟฟ้ามักจะดับนานๆ
  เรามาเตรียมตัวรับมือพร้อมวิธีเอาตัวรอดจากพายุฝนฤดูร้อนกันก่อนดีกว่า
  วิธีเตรียมตัวก่อนเกิดพายุฝน

  1. วางแผนล่วงหน้าให้รอบคอบ โดยติดตามฟังพยากรณ์อากาศเป็นประจำ
  หากวันไหนที่คาดว่าจะมีพายุฝนควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เสี่ยงอันตราย
  2. หากต้องเดินทางออกนอกบ้านให้สังเกตสภาพฟ้าอากาศอย่างต่อเนื่อง เช่น ฝนตก ฟ้ามืด
  หรือลมแรงผิดปกติ เพราะเป็นสัญญาณที่แสดงว่าพายุฝนกำลังจะเคลื่อนเข้ามา
  3. คำนวณจากเสียง หากเห็นแสงฟ้าผ่าและเสียงฟ้าร้องตามมาอีก 30 วินาทีให้หลัง ควรรีบหาที่หลบทันที
  4. เตรียมเบอรโทศัพท์ฉุกเฉินเอาไว้ เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีคนได้รับอันตรายจากฟ้าผ่าเ
  5. ตรียมไฟฉายหรือเทียน หรืออุปกรณ์เผื่อไฟฟ่าดับไว้ล่วงหน้า ถ้าไม่รู้จะเตรียมอะไร
  ให้ดูภาพประกอบด้านล่าง

  post-9619-0-56489900-1346337611.jpg
   
 9. hey guys

  hey guys อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,066
  ยาวไปเอาสั้นๆ คำเดียว
  ป๋วยเสื้อไร
   
 10. hey guys

  hey guys อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,066
  อ๊าว ผมขอโทษคุณ hot boy
  ผมเคยบอกว่าจะไม่เข้ามาตอบกระทู้คุณ
  ตอบกระทู้มาหลายท่านเลยเผลอลากยาวมาถึงคุณ

  ต่อไปจะระวังให้มากว่านี้ครับ

  ถ้ายกโทษให้ก็ขอบคุณ
  ไม่ยกโทษให้ก็ ดีเหมือนกัน
   
 11. AlbertEinsteins

  AlbertEinsteins อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 Dec 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,479
  ใจแกรักควีนเอลิซาเบธ
  ใจแกรักประชาธิปไตย
  ใจแกรักเสรีภาพนอกคุก
  ใจแกย้อนแย้ง
   
 12. กระต่ายในจันทร์

  กระต่ายในจันทร์ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,710
  ผมไม่รู้จัก อ.ป๋วย ผมไม่เคยเรียนธรรมศาสตร์
  ผมเข้าใจว่า อ.ป๋วย ท่านเป็นคนดีที่น่านับถือคนหนึ่ง
  แต่ผมรู้จักคนที่ชอบอ้างว่าเป็นสาวก อ.ป๋วยหลายๆคน
  ว่านิสัยและสันดานเป็นเช่นไร ซึ่งมีบางส่วนทำตัวเป็นลิเบอร่าน
  ลืมรากเหง้าสังคมและจริยธรรมบ้านเมืองที่ได้สั่งสมมายาวนาน
  แต่กลับหลงเชิดชูระบอบที่ชาติตะวันตกสามานย์ครอบงำผ่าน
  ระบบการศึกษา ผมรังเกียจไอ้เอี้ยพวกนี้มากๆเลย ฮ็อตบอย
  รู้ไหมครับไอ้พวกนี้เป็นใคร ถ้ารู้จักฝากบอกด้วยว่า mึงเลวชาติ
   
 13. HOT BOY

  HOT BOY สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  31 Jan 2015
  คะแนนถูกใจ:
  53
  งานแถลงข่าวเปิดตัวสารคดี “ป๋วย อึ๊งภากรณ์: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”
  ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน : เสียชีพอย่าเสียสิ้น (5 มี.ค. 59)
  เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (10 มี.ค. 59)


  ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน : คนตรงในประเทศคด (12 มี.ค. 59)

  ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน : สันติประชาธรรม (19 มี.ค. 59)


  ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน : เหลียวหลัง แลหน้า (26 มี.ค. 59)
   
  Last edited: 27 Mar 2016
 14. Alamos

  Alamos อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  7,052
  ยิ่งเอามายิ่งตอกย้ำว่า hot boy ชั่วร้ายแค่ไหน อ้างคนเท่ากัน แต่ทำกับเสื้อแดงติดคุกไม่มีตัวตน
   
 15. JSN

  JSN อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,746
  ก็มีหมาบางตัวเขาเสนอว่าเอาไปทำเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะครับ

  โกงข้าว.jpeg
  โทษๆผิดๆ:rofl::rofl::rofl:

  IMG_0082.jpg
   
 16. JSN

  JSN อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,746
  สงสารอ.ป๋วย มีลูกไม่รักดี แถมไม่รักชาติ
   
 17. JSN

  JSN อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,746
  มีใครเอาออกมาแน่นอนครับ แต่เอานั่งร้านเข้าไปแทน

  113872.jpg
   
  5555 likes this.

Share This Page