สภานิสิตจุฬา-ธรรมศาสตร์ แถลงพร้อมอยู่ข้างประชาชน

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย นายพลตัดแปะ, 2 Feb 2018

 1. นายพลตัดแปะ

  นายพลตัดแปะ อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  18 Jul 2015
  คะแนนถูกใจ:
  81
  สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCCU
  31 มกราคม เวลา 21:33 น. ·
  แถลงการณ์สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เรื่อง ข้อกังวลต่อกรณีการออกหมายเรียกประชาชนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  จากกรณีที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นผลให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. มีผลบังคับใช้ภายหลังจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว ๙๐ วัน เป็นเหตุให้ระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้งที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ภายในเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ต้องเลื่อนออกไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น

  ภายหลังการลงมติแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. ประชาชนกลุ่มหนึ่งได้จัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นต่อกรณีการเลื่อนการเลือกตั้ง และความไม่โปร่งใสที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์ กรณีนาฬิกาข้อมือของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยมีประชาชนและนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๐๐ คน เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ บริเวณสกายวอล์ค เขตปทุมวัน

  ต่อมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลเขตปทุมวัน ได้ออกหมายเรียกประชาชน เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา จากกรณีที่ฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความมั่นคงของชาติ โดยที่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวนั้นเพียงแต่แสดงสิทธิของตนในฐานะประชาชนชาวไทย กลุ่มประชาชนดังกล่าวจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการประท้วงท่าทีของรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อกรณีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไป และเรียกร้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตรวจสอบกรณีนาฬิการาคาสูงหลายเรือนของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชาชนกลุ่มดังกล่าวจึงได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและนำเสนอข้อเท็จจริงแก่สังคมไทยเพียงเท่านั้น

  สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขอแสดงความกังวลต่อการละเลยหลักนิติรัฐ ในการล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่มีจุดยืนเห็นต่างจากรัฐบาล ทั้งยังกังวลต่อการใช้อำนาจรัฐที่มีอยู่ มาบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนที่แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการเลื่อนการจัดเลือกตั้งออกไป รวมถึงกรณีที่ประชาชนตั้งคำถามต่อพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ควรเป็นสิทธิและเสรีภาพโดยพื้นฐานของประชาชนชาวไทยที่สามารถกระทำได้

  ท้ายที่สุด สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอยืนหยัดในการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อสิ่งที่เกิดขึ้น โดยการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสะท้อนถึงข้อห่วงใยต่าง ๆ จากหลายภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก “ภาคประชาชน” ด้วยเจตนารมณ์ที่ยึดถือกันเป็นหลักเสมอมาว่าจะธำรงไว้ซึ่ง “เกียรติภูมิจุฬาฯ” อันเป็น “เกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน”

  สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
  https://www.facebook.com/chulasccu/

  สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  17 ชม. ·
  แถลงการณ์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  เรื่องการแสดงจุดยืนต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓ / ๒๕๕๘

  เนื่องด้วยกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG) ได้จัดกิจกรรม " นัดรวมพลประชาชนอยากเลือกตั้ง แสดงพลังต้านสืบทอดอำนาจ คสช." โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความคิดเห็นกรณีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปและกรณีนาฬิกาข้อมือของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพนักงานสอบสวนได้มีการออกหมายเรียก ๗ นักศึกษาและนักกิจกรรมในข้อหาฝ่าฝืน ข้อ ๑๒ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓ / ๒๕๕๘ และกระทำการยุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ ในวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

  สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในฐานะองค์กรดำเนินงานในด้านสิทธิและเสรีภาพมาโดยตลอด มีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓ / ๒๕๕๘ ซึ่งมีเนื้อหาที่เป็นการขัดและส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา ๓๔ และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามมาตรา ๔๔ ซึ่งได้ถูกรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ อีกทั้งยังเป็นการละเมิดต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง ข้อที่ ๑๙ และ ๒๐ ซึ่งประเทศไทยมีพันธะกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม จึงขอเรียกร้องต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓ / ๒๕๕๘ โดยเร็ว

  นอกจากนี้ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอให้มีการยุติการตั้งข้อกล่าวหากับ นักกิจกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม " นัดรวมพลประชาชนอยากเลือกตั้ง แสดงพลังต้านสืบทอดอำนาจ คสช." ซึ่งเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้รับรองไว้ซึ่งเสรีภาพ การแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ อีกทั้งเป็นไปตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง ดังที่ได้กล่าวไว้ ณ ข้างต้น

  ทั้งนี้ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต้องทบทวนบทบาทของตนเอง จากการกระทำดังกล่าวและไม่ละเมิดต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธอันเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรอง ให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดให้ " สิทธิมนุษยชน " เป็นวาระแห่งชาติ ตามคำประกาศวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

  ** หมายเหตุ ** เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในร่างแถลงการณ์ฉบับก่อน ทางสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

  #TUSC
  #สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
  https://www.facebook.com/thammasatsc/
   
 2. นายพลตัดแปะ

  นายพลตัดแปะ อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  18 Jul 2015
  คะแนนถูกใจ:
  81
 3. นายพลตัดแปะ

  นายพลตัดแปะ อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  18 Jul 2015
  คะแนนถูกใจ:
  81
 4. redfrog53

  redfrog53 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,466
  อดีตประธานสภานิสิตจุฬาฯ ชื่อ เนติวิทย์ ป่าว!!
   
 5. เผด็จการที่รัก

  เผด็จการที่รัก อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,076
  ถามใครมาวะ กุนี่แหละยังไม่อยาก :giggle:
  0.jpg
   
 6. ชายน้ำ

  ชายน้ำ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  9 Feb 2015
  คะแนนถูกใจ:
  7,081
  เฮ้ย!!!!!!!

  ทั้งตุ๊ดแปะ ทั้งเจ้าพวกลูกกะเป๋งใสทั้งหลาย อย่าเอาผมไปอ้าง

  มาถามผมหรือยังว่าอยากเลือกตั้งหรือเปล่า
   
 7. tonythebest

  tonythebest อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  2,730
  ดัน
   

Share This Page