ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2560 (มิถุนายน 2560)

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย, 28 Aug 2017

 1. ดร.โสภณ พรโชคชัย

  ดร.โสภณ พรโชคชัย สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  6 Dec 2016
  คะแนนถูกใจ:
  2
  มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป
  ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งให้ นายสุรพงษ์ ตรีสุกล เป็นประธานคณะทำงาน และได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่า ก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด

  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.58%
  ซิเมนต์ 12.60%
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 16.29%
  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 21.10%
  กระเบื้อง 6.87%
  วัสดุฉาบผิว 3.68%
  สุขภัณฑ์ 2.16%
  อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 13.02%
  วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.69%
  รวม 100%
  สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 -มิถุนายน 2560 (ไตรมาสที่ 2) สรุปว่ามีการลดลงของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย -0.98% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ เหล็กลดลง 4.2% อุปกรณ์ไฟฟ้าลดลง 0.3% และวัสดุก่อสร้างอื่นลดลง 1.6% ส่วนวัสดุที่เพิ่มขึ้น ไม้เพิ่มขึ้น 0.4% ซีเมนต์ เพิ่มขึ้น 0.9% ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพิ่มขึ้น 2.2% โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

  ดัชนีรวม -1.10%
  ไม้ 0.40%
  ซีเมนต์ 0.90%
  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 2.20%
  เหล็ก -4.20%
  กระเบื้อง 0.00%
  วัสดุฉาบผิว 0.00%
  สุขภัณฑ์ 0.00%
  อุปกรณ์ไฟฟ้า -2.40%
  วัสดุก่อสร้างอื่นๆ -1.60%
  ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง ลดลงเพียง 0.59% ในไตรมาสที่ 2/2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

  1. ค่าวัสดุ 60% -0.98% 60.62%
  2. ค่าแรง 20% 0% 20.00%
  3. กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ 20% 0% 20.00%
  100.00% 99.41%
  สรุป -0.59%
  โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนมิถุนายน 2560 มีผลออกมาดังนี้:

  สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือน มิถุนายน60
  1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือน มีนาคม 60 (มีนาคม 60- มิถุนายน 60)
  2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มีนาคม 60-มิถุนายน 60 ปรากฎราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับลดลง -1.10% โดยราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับลดลง จากกลุ่มวัสดุเหล็ก วัสดุอื่นๆ ไฟฟ้า ราคาปรับลดลง (โดยกลุ่มเหล็ก ราคาลดลงมากสุด ดูได้จากดัชนีข้างต้น) ส่วนกลุ่ม ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปรับเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับลดลง -0.98%
  3. ค่าแรงงาน ไม่มีการปรับเพิ่ม
  4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม
  5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับลดลง -0.59%

  ที่มา: http://bit.ly/2vk5RsF
   

Share This Page