พ.ร.บ. ป้องกันทารุณกรรมสัตว์ฯ ลงราชกิจจาฯ แล้ว

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย อู๋ คาลบี้, 26 Dec 2014

 1. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/087/4.PDF
  พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
  มีนายกฯ ประยุทธ์ รับสนองพระบรมราชโองการ
  มี 36 มาตรา รวมบทเฉพาะกาล

  มาตรา 21 กล่าวถึงการกระทำที่ไม่นับว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ ซึ่งรวมถึงการฆ่าสัตว์เพื่อป้องกันตัวและการต่อสู้ของสัตว์ตามประเพณีท้องถิ่นด้วย
  มาตรา 31 ทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร คุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ลองเข้าไปศึกษาดูครับ
   
 2. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่
 3. เผด็จการที่รัก

  เผด็จการที่รัก อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,076
  สรุปชนไก่ไม่ผิด สมใจน้าแอ๊ด
   
  bookmarks และ อู๋ คาลบี้ ถูกใจ.
 4. โยธกา

  โยธกา อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  20 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,727
  กฎหมายปกป้องพวกเสื้อแดง
   
  bookmarks, CASSAVA, AlbertEinsteins และอีก 1 คน ถูกใจ.
 5. สับปรับ

  สับปรับ อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  27 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  574
  ผมเบื่อพวกเลี้ยงสัตว์แล้วปล่อยไปรบกวนชาวบ้าน บางทีไปกัดคน พอจะจับ มาด่าเราว่ารังแกสัตว์
   
  bookmarks, AlbertEinsteins, Alamos และอีก 4 คน ถูกใจ
 6. เพื่อนร่วมชาติ

  เพื่อนร่วมชาติ อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  529
  พวกให้ข้าวหมาข้างถนนอีก ช่วยเพิ่มประชากรหมาข้างถนนทางอ้อม แถมทำให้ที่สาธารณะสกปรก พอใครจะไปจัดระเบียบก็หาว่าใจร้าย
   
 7. Redbuffalo010

  Redbuffalo010 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  3 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  6,457
  ส่วนตัว ผมว่าน่าจะมีบทลงโทษสำหรับ ใครที่เอาสัตว์ไปเปรียบเทียบกับคนด้วยครับ ถือว่าไม่เคารพสัตว์ ต้องลงโทษให้หนัก
  Screen Shot 2014-12-27 at 11.55.55 AM.png Screen Shot 2014-12-27 at 11.56.41 AM.png
   
 8. ridkun_user

  ridkun_user อำมาตย์น้อย Staff Member

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,648
  ข้อห้ามและข้อยกเว้นตามนี้ครับ

  มาตรา ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร
  มาตรา ๒๑ การกระทําดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา ๒๐

  (๑) การฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร ทั้งนี้ เฉพาะสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร
  (๒) การฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
  (๓) การฆ่าสัตว์เพื่อควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
  (๔) การฆ่าสัตว์ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ป่วย พิการ หรือบาดเจ็บและไม่สามารถเยียวยา หรือรักษาให้มีชีวิตอยู่รอดได้โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน
  (๕) การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา
  (๖) การฆ่าสัตว์ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของมนุษย์ หรือสัตว์อื่น หรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สิน
  (๗) การกระทําใด ๆ ต่อร่างกายสัตว์ซึ่งเข้าลักษณะของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์หรือผู้ซึ่งได้รับยกเว้นให้กระทําได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภาตามกฎหมายวาด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์
  (๘) การตัด หู หาง ขน เขา หรืองาโดยมีเหตุอันสมควรและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ หรือการดํารงชีวิตของสัตว์
  (๙) การจัดให้มีการต่อสู้ของสัตว์ตามประเพณีท้องถิ่น
  (๑๐) การกระทําอื่นใดที่มีกฎหมายกําหนดให้สามารถกระทําได้เป็นการเฉพาะ (๑๑) การกระทําอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

  ส่วนนิยามของคำว่า "ทารุณกรรม"

  “การทารุณกรรม” หมายความว่า การกระทําหรืองดเว้นการกระทําใด ๆ ที่ทําให้สัตว์ได้รับ ความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวดความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลทําให้สัตว์นั้นตาย และให้หมายความรวมถึงการใช้สัตวพิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชราหรือสัตว์ที่กําลังตั้งท้อง เพื่อแสวงหาประโยชน์ ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้สัตว์ทํางานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ทํางานอันไม่สมควร เพราะเหตุที่สัตว์นั้นเจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุ
  อาจมีคำถามต่อว่า คำว่าสัตว์หมายรวมถึงแค่ไหน ไปถึงสัตว์เซลเดียวเลยหรือเปล่า อันนี้จะแบ่งเป็นสองส่วนคือ สัตว์ที่ "โดยปกติ" ถูกเลี้ยงไว้เพื่อประโยชน์อะไรก็ตามจะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. นี้โดยอัตโนมัติ ส่วนสัตว์ตามธรรมชาติจะเป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

  “สัตว์” หมายความว่า สัตว์ที่โดยปกติเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้งาน สัตว์เลี้ยง เพื่อใช้เป็นพาหนะ สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นเพื่อน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการแสดง หรือสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงสัตว์ที่อาศัย อยู่ในธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
  ที่เห็นข่าวบ่อย ๆ คือ จับหมาไปส่ง ก็คงจะผิด พ.ร.บ. นี้เต็ม ๆ เพราะเป็นสัตว์ที่ปกติเป็นสัตว์เลี้ยง แต่ไปจับมาแปลว่าไม่ได้เลี้ยงเองดังนั้นจะเอาไปฆ่าไม่ได้ (ไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้ผิดกฎหมายข้อไหน)
   
 9. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  เคยมีสื่อท้องถิ่นในราชบุรีเขียนไว้เหมือนกัน เป็นปีๆ ละ
  บอกประมาณว่า ถ้ารักหมาจริงทำไมไม่ไปเลี้ยงเองที่บ้าน
  ข้าวที่ให้ก็สกปรกเลอะเทอะทางสาธารณะ
  หมาก็ไปรบกวนผู้คน ขับถ่ายสกปรกบ้าง
  ไปวิ่งตัดหน้ารถบ้าง แล้วก็เกิดอุบัติเหตุ ไม่คนเจ็บก็หมาตาย
  ครั้นเทศบาลจะไปจับหมาเพื่อทำหมัน ไม่ได้ไปฆ่าไปแกง
  ก็มีคนโกรธแทนหมาขับรถไล่ตามรถเทศบาล
  กดดันให้ปล่อยหมาออกมา
  จนท.เทศบาลก็ยอมปล่อยด้วยนะ
  แล้วก็เป็นวงจรอุบาทว์ไม่สิ้นสุด
  แทนที่จะได้บุญกลับได้บาปซะงั้น
  เพราะช่วยหมาออกไปรบกวนคนอื่น
   
 10. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  ก่อนหน้าที่จะมี พ.ร.บ.ฉบับนี้ออกมา
  กฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์มีอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา
  โทษเบามาก

   
 11. AlbertEinsteins

  AlbertEinsteins อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 Dec 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,479
  กรรม
  พ.ร.บ.ฉบับนี้ออกมา
  เพื่อเตรียมปรองดองกับนักโทษหนีคดีหนีคุกทักษิณและแกนนำเห้ๆเสื้อแดงชัดๆ
  เพราะห้ามทารุณกรรมสัตว์
   
  bookmarks, conservative, โยธกา และอีก 1 คน ถูกใจ.
 12. Solid Snake

  Solid Snake อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  26 Dec 2014
  คะแนนถูกใจ:
  2,225
  ใช้ข้อยกเว้นนี้สิ "(๓) การฆ่าสัตว์เพื่อควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์"
   
  โยธกา, bookmarks และ AlbertEinsteins ถูกใจ
 13. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  คดีแรกหลังบังคับใช้กฎหมายป้องกันทารุณกรรมสัตว์ฉบับล่าสุด

  http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/life/20150105/626854/ฟ้องศาล!คนทำร้ายหมาประเดิมพรบ.ทารุณฯสัตว์.html

  การเมือง : คุณภาพชีวิต
  วันที่ 5 มกราคม 2558 18:47
  ฟ้องศาล!คนทำร้ายหมาประเดิมพรบ.ทารุณฯสัตว์
  โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

  ตำรวจท่าบ่อส่งฟ้องศาลผู้ต้องหาทารุณกรรมสัตว์ เป็นรายแรกหลังจากที่ พรบ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ บังคับใช้เมื่อ 27 ธันวาคม ให้การเคยฆ่าหมาตัวเองตายมาแล้ว เพราะหมาที่เลี้ยงไว้ติดสัดมีตัวผู้มาติดพันหลายตัวรำคาญเลยฆ่าทิ้ง ส่วนกรณีนี้แค่ขว้างมีดใส่ ไม่ได้เจตนาฆ่า

  จากกรณีที่นางจอมศรี คำภูแก้ว อายุ 50 ปี ชาว อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ได้แจ้งความให้ดำเนินคดีกับนายคำดี โคตรถา อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 175 หมู่ 6 ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในข้อหาทำร้ายสุนัขที่เลี้ยงไว้ได้รับบาดเจ็บ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายเรียก นายคำดีมาสอบสวนนั้น

  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 ม.ค. ที่ สภ.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายคำดี โคตรถา อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 175 หมู่ 6 ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เข้าพบ พ.ต.อ.สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี ผกก.สภ.ท่าบ่อ และ พ.ต.ท.กิตติธัช สีหาชัย พนักงานสอบสวน สภ.ท่าบ่อ จ.หนอยคาย เพื่อสอบปากคำ

  พ.ต.ท.กิตติธัช กล่าวว่า จากการสอบสวน นายคำดี ให้การว่า สุนัขของนางจอมศรีเข้ามาภายในบ้านกินเศษอาหารที่เทไว้ให้ไก่ เมื่อเห็นจึงส่งเสียงไล่ แต่สุนัขไม่ออกจากบ้าน จึงใช้มีดขว้างไปที่สุนัขถูกแก้มได้รับบาดเจ็บ ไม่ได้มีเจตนาจะใช้มีดฟันสุนัขของนางจอมศรีให้ตาย แต่บังเอิญมีดที่ตนขว้างไปเป็นจังหวะที่ด้านคมไปถูกที่ใบหน้าของสุนัข จึงได้รับบาดเจ็บ

  “จากข้อมูลที่ผู้เสียหายได้ระบุว่า ผู้ก่อเหตุฆ่าสุนัขมาแล้วหลายครั้ง เมื่อสอบถาม นายคำดีเล่าว่าเคยฆ่าสุนัขตัวเมียที่เลี้ยงไว้ สาเหตุเพราะสุนัขเมื่อถึงฤดูติดสัดมีสุนัขมารุมผสมพันธุ์หลายตัว ส่งเสียงเห่าหอน ทำให้เกิดความรำคาญจึงใช้ไม้ตีสุนัขจนตาย หลังจากนี้จะได้รวบรวมพยานหลักฐาน ส่งฟ้องให้ศาลตัดสิน กรณีนี้ถือเป็นคดีแรกที่ส่งฟ้องศาลให้ตัดสิน เพราะ พรบ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 57 ต้องรอว่าศาลจะพิจารณาตัดสินอย่างไรในการกระทำผิดครั้งนี้ ” พ.ต.ท.กิตติธัช

  พ.ต.อ.สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี ผกก.สภ.ท่าบ่อ กล่าวว่า แม้ว่าผู้เสียหายแจ้งความประสงค์ที่จะไม่ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา แต่ทางตำรวจต้องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งเป็นคดีที่ยอมความกันไม่ได้ อัตราโทษที่มีทั้งปรับหรือจำคุก โดยอัตราโทษคือจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หลังจากสอบสวนเสร็จ ได้ปล่อยตัวผู้ต้องหาไปโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัว และจะส่งฟ้องศาลแขวงเพื่อพิจารณาตัดสิน

  --------------------------------------------------------------------
  ถ้าจะปาไล่มัน มีวัตถุอย่างอื่นที่เหมาะสมกว่ามีดมั้ย ?

  แต่นึกถึงคอมเมนท์ของสมาชิกคนนี้ขึ้นมาเลย

  ปัญหาอีกด้านหนึ่ง คือ ความรับผิดชอบของคนเลี้ยง กรณีที่สัตว์ที่ตนเลี้ยงไปรบกวนคนอื่นหรือพื้นที่ส่วนบุคคลของคนอื่น
   
 14. เผด็จการที่รัก

  เผด็จการที่รัก อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,076
  พาลูกไปเล่นทราย ลูกชายเอาขี้หมามาอวด ถามพ่อว่านี่อะไร!!!

  แหม อยากมีกฎหมายปรับเงินหนักๆพวกหมาตัวเองขี้แล้วไม่เก็บ:banghead:
   
  อู๋ คาลบี้ และ โยธกา ถูกใจ.

Share This Page