ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก 1 เม.ย. 58

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย อู๋ คาลบี้, 1 Apr 2015

 1. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  notcomeng และ kokkai ถูกใจ.
 2. hey guys

  hey guys อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,066
  น่าดีใจแทนทักษิณครับ ลูกน้องท่านทำงานได้ผล เอาจนเลิกกฏอัยการศึกได้ น่ามีรางวัลพิเศษครับ
   
  conservative, apollo, อู๋ คาลบี้ และอีก 2 คน ถูกใจ
 3. JSN

  JSN อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,746
  ได้ม.44 เป็นรางวัล
   
  apollo, อู๋ คาลบี้, กีรเต้ และอีก 2 คน ถูกใจ
 4. JSN

  JSN อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,746
  คำสั่งแรกมาแล้ว ห้ามชุมนุม ฝ่าฝืนคุก 6 เดือน
   
  conservative, apollo, กีรเต้ และอีก 1 คน ถูกใจ.
 5. prathaya

  prathaya อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  4 Dec 2014
  คะแนนถูกใจ:
  507
  น่าจะมีอะไรหนุกๆให้เล่นอีกเยอะ โดยเฉพาะพวกร่าน ม.ดัง เอารายการตาพุทธ ช่วยดักกวาดคนพวกนี้ได้
   
 6. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่
  ดีเลิกได้นานาชาติจะได้ยอมรับ เนอะ
   
  stormtrooper และ อู๋ คาลบี้ ถูกใจ.
 7. prathaya

  prathaya อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  4 Dec 2014
  คะแนนถูกใจ:
  507
  สนับสนุนการท่องเที่ยวจากต่างชาติ+ได้อัดพวกใต้น้ำใต้ตมได้ถนัดขึ้น
   
 8. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/073/1.PDF

  คำสั่ง หัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ
  ลงนามโดย พล.อ. ประยุทธ์ หัวหน้า คสช.

  จะใช้คำสั่งนี้แทนกฎอัยการศึก มีเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นทหารตั้งแต่ยศร้อยตรีขึ้นไป
   
 9. เผด็จการที่รัก

  เผด็จการที่รัก อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,076
  ก็ตลกดีที่หุ้นขึ้นรับข่าวนี้ ทั้งที่ม44แรงกว่าเยอะ
   
  ปู่ยง และ อู๋ คาลบี้ ถูกใจ.
 10. AlbertEinsteins

  AlbertEinsteins อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 Dec 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,479
  อีกสองอาทิตย์เจอ m79 ตามระเบียบประชาธิปไตย
   
  ปู่ยง และ อู๋ คาลบี้ ถูกใจ.
 11. stormtrooper

  stormtrooper อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  20 Jan 2015
  คะแนนถูกใจ:
  310
  เมกาก็น่าจะตอบรับเป็นอย่างดี


  อะนะ
   
 12. Familie

  Familie อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,753
  ดีใจแทนเสื้อแดงด้วยครับ
  การต่อสู้และเรียกร้องของท่าน ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม
  ต่อแต่นี้ไปเมืองไทยจะปลอดจาก กฏอัยการศึก
   
 13. redfrog53

  redfrog53 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,466
  Siriwanna Jill
  คลอดออกมาแล้ว ม.44 ถูกต้องตามหลักสากล ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว คนดีชอบใจ คนจัญไร สยอง มีสาระสำคัญ
  ข้อ ๓ ให้เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย ดําเนินการป้องกันและปราบปราม
  การกระทําอันเป็นความผิด ดังต่อไปนี้ ให้เกิดผลโดยเร็ว
  (๑) ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ตามมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๑๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
  (๒) ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ ภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๑๓ ถึงมาตรา ๑๑๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
  (๓) ความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
  และสิ่งเทียมอาวุธปืน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด สําหรับใช้เฉพาะ แต่ในการสงคราม
  (๔) ความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ หรือคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคําสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  ข้อ ๔ ในการดําเนินการตามข้อ ๓ ให้เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยมีอํานาจ หน้าที่ดังต่อไปนี้
  (๑) ออกคําสั่งเรียกให้บุคคลใด มารายงานตัวต่อเจ้าพนักงาน รักษาความสงบเรียบร้อย หรือมาให้ถ้อยคํา หรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามข้อ ๓
  (๒) จับกุมตัวบุคคลที่กระทําความผิด ซึ่งหน้า และควบคุมตัวผู้ถูกจับ นําส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดําเนินการต่อไป
  (๓) ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมในการสอบสวน กับพนักงานสอบสวนในความผิด ตามข้อ ๓ ในการเข้าร่วมดังกล่าวให้ถือว่า เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
  (๔) เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจค้น รวมตลอดทั้งค้นบุคคล หรือยานพาหนะใด ๆ ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัย ตามสมควรว่าบุคคลซึ่งกระทําความผิด ตามข้อ ๓ หลบซ่อนอยู่ หรือมีทรัพย์สิน ซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มา โดยการกระทําความผิดหรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทําความผิดตามข้อ ๓ หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่า เนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอา หมายค้นมาได้ บุคคลนั้นจะหลบหนีไปหรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ทําลาย หรือทําให้ เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
  (๕) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ค้นพบตาม (๔)
  (๖) กระทําการอื่นใดตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย
  ข้อ ๕ ในกรณีที่มีความจําเป็น เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่ เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
  หรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ของประชาชนให้ยุติลงโดยเร็ว หรือป้องกันมิให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น ให้เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย มีอํานาจออกคําสั่งห้ามการเสนอข่าว การจําหน่าย หรือทําให้ แพร่หลาย ซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ที่มีข้อความอันอาจทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทําให้เกิดความเข้าใจผิดจนกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือความสงบ เรียบร้อยของประชาชน ในการออกคําสั่งดังกล่าวเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย จะกําหนดเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามคําสั่งด้วยก็ได้
  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะกําหนด หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข ในการปฏิบัติงานของ เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยก็ได้.
  ข้อ ๖ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐาน ตามสมควรว่าบุคคลใดได้กระทําความผิด ตามข้อ ๓ ให้เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย มีอํานาจเรียกตัวบุคคลนั้นมาเพื่อสอบถามข้อมูล หรือให้ถ้อยคําอันจะเป็นประโยชน์ ต่อการดําเนินการตามข้อ ๓ และในกรณีที่ยังสอบถามไม่แล้วเสร็จ จะควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้ ก็ได้แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน แต่การควบคุมตัวดังกล่าวต้องควบคุมไว้ในสถานที่อื่น ที่มิใช่สถานีตํารวจ ที่คุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจํา และจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นในลักษณะเป็น ผู้ต้องหามิได้
  เมื่อมีเหตุอันจะต้องดําเนินคดีต่อบุคคลที่กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งในฐานะเป็นผู้ต้องหา ให้เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยในฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจดําเนินการต่อไป ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อ ๗ ให้ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน รักษาความสงบเรียบร้อย มีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน รักษาความสงบเรียบร้อย ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยสั่งการ หรือมอบหมาย
  ข้อ ๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้ ให้เจ้าพนักงาน รักษาความสงบเรียบร้อยและผู้ช่วย เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และเป็นพนักงาน ฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง ของเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย หรือผู้ช่วยเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยตามข้อ ๔ (๑) ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
  ข้อ ๑๐ ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวาง เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย หรือผู้ช่วยเจ้าพนักงาน รักษาความสงบเรียบร้อย ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
  ข้อ ๑๑ ในกรณีที่บุคคลใดถูกควบคุมตัวตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง เนื่องจากการกระทําความผิด ตามข้อ ๓ (๔) เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยอาจปล่อยตัวไปโดยมีหรือไม่มีเงื่อนไขก็ได้.
  เงื่อนไขในการปล่อยตัวตามวรรคหนึ่ง หมายถึง การกําหนดวิธีการเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรา ๓๙ (๒) ถึง (๕) แห่งประมวลกฎหมายอาญา การห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือการสั่งระงับ ธุรกรรมทางการเงิน
  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยตัว ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
  ข้อ ๑๒ ผู้ใดมั่วสุม หรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใด ๆ ท่ีมีจํานวนตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการชุมนุม ที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  ผู้กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงท่ีสมัครใจเข้ารับการอบรมจากเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวันและเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยเห็นสมควรปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไข หรือไม่มีเงื่อนไขตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามมาตรา ๓๗ แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๒๙
  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยตัว ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
  ข้อ ๑๓ การกระทําตามคําสั่งนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปี กครอง
  ข้อ ๑๔ เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยและผู้ช่วยเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย ที่กระทําการไปตามอํานาจหน้าที่โดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่า กรณีจําเป็น ย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย จากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.
  สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/073/1.PDF

  JudgeJudd
  สรุปคำสั่งคสช. แทนกฎอัยการศึก
  21.30 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2558 มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯยกเลิกกฎอัยการศึก
  จากนั้นก็ตามมาด้วยคำสั่งคสช. ที่ 3/2558 รายละเอียดสรุปเป็นภาษาคนปกติ ไม่ได้เรียงลำดับตามข้อในคำสั่งดังกล่าว ผมจะจัดหมวดหมู่ใหม่เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังนี้
  1. คงอำนาจให้ทหาร
  - แต่งตั้งทหารชั้นสัญญาบัตรเป็น "เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย"
  - แต่งตั้งทหารชั้นประทวนเป็น "ผู้ช่วยเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย"
  2. ความผิดที่อยู่ในข่ายที่เจ้าพนง.และผู้ช่วยจะเข้าไปป้องกันและปราบปราม ได้แก่
  - ความผิดป.อาญา ม.112
  - ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร (ดูรายละเอียดความผิดได้ที่ ป.อาญา ม.113-118)
  - ความผิดว่าด้วยอาวุธปืน ระเบิด สิ่งเทียมอาวุธ
  - ความผิดที่ขัดขืนคำสั่งหรือประกาศคสช.
  3. หากเกิดข้อสงสัยว่าอาจมีการทำผิดหรือเมื่อมีการทำความผิด ทหารจะทำอะไรได้บ้าง
  - ออกคำสั่งเรียก เข้าตรวจค้น หรือจับกุมตัว (ไม่ต้องขอหมายเรียกหรือหมายค้น)
  - เข้าช่วยเหลือ สนับสนุน การทำงานของตำรวจ
  - ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ที่เข้าข่ายสงสัยว่าผิดกฎหมาย
  4. เจ้าพนักงานมีอำนาจห้ามเสนอข่าว ห้ามสิ่งพิมพ์
  5. เจ้าพนักงานมีอำนาจควบคุมตัวบุคคล (แปลง่ายๆคือเรียกไปปรับทัศนคติ) และสามารถควบคุมตัวไว้ได้ไม่เกิน 7 วัน
  6. หากจะต้องดำเนินคดีต่อบุคคลใดให้เจ้าพนักงาน (ก็คือทหาร) เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือหมายความว่า ทหารจะเข้าไปมีส่วนในกระบวนการสืบสวนสอบสวน
  7. ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกินห้าคนขึ้นไป
  8. เจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.
  เอาล่ะ มาว่ากันต่อในเรื่องสำคัญ คือ อำนาจของทหารที่หายไปจากการยกเลิกกฎอัยการศึกมีอะไรบ้าง
  1. อำนาจในการเกณฑ์บุคคล หรือทรัพย์สินอื่นใด
  2. อำนาจในการทำลาย เปลี่ยนแปลงสถานที่
  3. อำนาจในการขับไล่บุคคลออกจากที่อยู่อาศัย
  4. อำนาจในการที่จะห้าม ตรงนี้หายไปสองห้าม ได้แก่ ห้ามใช้ทางสาธารณะ และห้ามออกนอกเคหสถาน
  5. ประชาชนสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากหน่วยงานรัฐที่เจ้าพนักงานสังกัดได้ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  ส่วนประเด็นคำถามสำคัญเรื่องการที่พลเรือนจะต้องขึ้นศาลทหารหรือไม่ ตรงนี้ยังไม่ปรากฏรายละเอียดชัดเจน คาดว่ายังคงต้องขึ้นศาลทหาร แต่กำหนดขอบเขตชัดเจนเพียงแค่ความผิดตามข้อ2. ที่สำคัญที่ท่านนายกฯเคยบอกว่าการขึ้นศาลทหารจะให้มีสามขั้น คือชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา มิได้ใช้กฎเดิมที่รวบรัดเบ็ดเสร็จที่ชั้นเดียว นอกจากนี้ทางผบ.ทบ.ยังได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ภายใต้คำสั่งคสช.ตามม.44 ยังให้คงอำนาจศาลทหารต่อไป
  ทั้งนี้ทั้งนั้น อาจมีคำสั่งเพิ่มเติมหลังจากนี้ และหากมีเมื่อใดผมจะนำมาสรุปรับใช้กันต่อไปครับ
  ราตรีสวัสดิ์
   
  AlbertEinsteins และ อู๋ คาลบี้ ถูกใจ.
 14. redfrog53

  redfrog53 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,466
  bonanza-2.jpg
  1165838655.jpg
  map-2.jpg

  Siriwanna Jill
  กรรมเวร สมัยบิ๊กแอ๊ด เสื้อแดงถล่ม เรื่องยึดพื้นที่เขายายเที่ยง ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ต้องรื้อทิ้ง แต่ไม่มีการเอาผิด ตัวเขมือบรายใหญ่ ที่รุกป่าสงวน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ กว่า 5,000 ไร่ และมีแนวโน้มเขมือบต่อไม่หยุด สร้างอณาจักรใหญ่โต คนเสื้อแดงใช้จัดการชุมนุม ซึ่งบิ๊กเพื่อไทยไปร่วมกันทั้งแผง ......กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน ทำอะไรกันอยู่ มีหนาวแน่ คนที่ออกโฉนด ต้องให้ลุงตู่ใช้ ม.44 !!!
  พื้นที่โบนันซา ตั้งแต่เริ่มแรก มีพื้นที่ 4 พันไร่แล้ว ปัจจุบันมีงอกมาเป็น 5 พันไร่ แล้ว ราคาไร่ละ 20 ล้านบาท โบนันซ่าย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 24 อาณาจักรโบนันซ่าทั้งหมด นอกจากธุรกิจสนามทดสอบรถ และสวนสัตว์ที่ลงทุนกว่า 100 ล้านบาท ยังมีที่ดินสำหรับพัฒนาได้อีกกว่า 2,500 ไร่ การขยับการลงทุนใหม่ ๆ ของกลุ่มโบนันซ่า ประกอบด้วย กลุ่มอสังหาฯ โรงแรม และสนามทดสอบความเร็ว ตามแผนธุรกิจโรงแรม ปี 2557 จะสร้างห้องพักไฮเอนด์เพิ่มอีก 50 ห้อง จับกลุ่มลูกค้าลักเซอรี่ อีกประมาณ 200 ห้อง ส่วนอสังหาฯปีนี้เริ่มลงทุนไปแล้ว ได้แก่ โมเมนโต้ บาย โบนันซ่า (บ้านเดี่ยว) เฟส 1 ตอนนี้เริ่มเปิดขายเฟส 2 แล้ว ล่าสุด เพิ่งเปิดตัวโครงการเดอะ เซอเรโน่ บาย โบนันซ่า ทาวน์โฮม 3 ชั้น เนื้อที่ 8 ไร่ 79 ยูนิต ราคาเริ่มที่ 5.4 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท ทั้ง 3 โปรเจ็กต์นี้ถ้าขายหมดจะมีมูลค่ารวมกว่า 2,600 ล้านบาท และภายในสิ้นปีนี้เตรียมขึ้นคอนโดฯ อีก 1 โครงการ
  นอกจากธุรกิจอสังหาฯแล้ว ยังมีอีก 2 ธุรกิจคือ โปรเจ็กต์สวนสัตว์ ชื่อ Bonanza Exotic Zoo เป็นสวนสัตว์ที่รวมสัตว์แปลก ๆ หายากจากทวีปแอฟริกาใต้ และ สนามทดสอบความเร็วของ โบนันซ่า เป็นสนามที่เปิดให้ค่ายรถยนต์ และจักรยานยนต์เช่าเพื่อเป็นสนามทดสอบรถ และประลองความเร็ว บนพื้นที่กว่า 200 ไร่
  แค่นึกภาพ น้ำเสีย ป่าต้นน้ำโดนทำลาย กลายเป็นป่าคอนกรีต สัตว์ป่าต้องหนีกระเจิง โฉนดที่ดินติดเขาเสียดอ้า เขานกยูง เขาอ่างหิน และอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร พ.ต.อ.ดุษฎี DSI ระบุ ว่าจากการตรวจสอบ พบว่าโบนันซ่าเขาใหญ่นั้น ในส่วนพื้นที่บ้านพักติดกับเขาเสียดอ้า เขานกยูง เขาอ่างหิน และอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ไม่สามารถออกโฉนด หรือเอกสารสิทธิใดๆ ได้ ในส่วนพื้นที่สนามแข่งรถนั้น ประมาณปี 2545 ก่อนเป็นพื้นที่ลำรางน้ำ และทางสาธารณะ
  พันเอกสมหมาย บุษบา ฝ่ายกฏหมาย กองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า ได้รับการร้องเรียนจาก ชาวบ้านในพื้นที่มานานแล้วว่า “โบนันซ่าเขาใหญ่” บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เบื้องต้นจากการเทียบเอกสารทางราชการพบว่า โบนันซ่าเขาใหญ่ ในส่วนสนามแข่งรถประมาณ 151 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ สกปก. 72 ไร่ น.ส.3 ก. 47 ไร่ และป่าสงวน 32 ไร่
  หากพบว่ารุกพื้นที่ป่าสงวนจริงก็ผิด กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ พร้อมแจ้งข้อหาแผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 มาตรา 54 และข้อหายึดถือครอบครอง ทำประโยชน์ แผ้วถาง เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 มาตรา 14
  มีหนาววววว ...นอกจากนี้จะตรวจสอบที่ดินสนามกอล์ฟ หมู่บ้านที่จัดสรรให้นักการเมือง บ้านจัดสรร สวนสัตว์ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น เป็นการออกเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก. เมื่อปี พ.ศ.2519 และนำมาออกโฉนดที่ดิน ในภายหลัง ซึ่งจะส่งเรื่องให้สำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ร่วมกับนายทุนออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าว ด้วย


  488589_1387382858.jpg
  นายกฯ ลุงตู่ ช่วยเอาบ้านคืนให้พวกโผ้มมมด้วย!


  bonanza-speed-way-plan%20(1).jpg
   
 15. หงส์เฒ่าเสาร์ธรรม

  หงส์เฒ่าเสาร์ธรรม อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,645
  รับน้อง ม.44 ที่ปัตตานี เมื่อคืน ตี2 หลังจากประกาศเลิกกฎอัยการศึก
   
  อู๋ คาลบี้ และ apollo ถูกใจ.
 16. apollo

  apollo อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 Mar 2015
  คะแนนถูกใจ:
  5,703
  พวกเห้ทำงานกันแร้ว เร็วจิง ๆ

   
 17. Kop16

  Kop16 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  5 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  2,461
  ต้อนรับ ม.44 จากพวกล้มชาติ
   
 18. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  นอกจากไม่เอามาตรา 44 แล้ว ยังไม่เอาความสะอาดด้วย
  อยากพ่นระบายอารมณ์ ไปพ่นกำแพงบ้านคุณโน่น
  นี่มันของสาธารณะ
   
 19. JSN

  JSN อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,746
  ต้องการอิสระเสรีในการทำให้บ้านเมืองสกปรก
   

Share This Page