ดร.โสภณ จัดประกวดเรียงความชิงโล่สมเด็จพระเทพฯ

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย, 18 Dec 2017

 1. ดร.โสภณ พรโชคชัย

  ดร.โสภณ พรโชคชัย สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  6 Dec 2016
  คะแนนถูกใจ:
  2
  ดร.โสภณ ขอเชิญท่านผู้สนใจส่งเสริมความสำคัญของวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน ส่งประกวดเรียงความชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพฯ
  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ประกาศการจัดประกวดเรียงความมีรายละเอียด ดังนี้
  ประกวดเรียงความ(2560)
  เรื่อง “การประเมินค่าทรัพย์สินมีความสำคัญอย่างไร
  (เช่น ต่อการซื้อขาย ลงทุน ร่วมทุน เก็บภาษี แบ่งแยกมรดก ฯลฯ)
  เนื่องด้วยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดการประกวดเรียงความ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการนำเสนอเรียงความเพื่อนำเสนอให้ความสำคัญและจำเป็นของ "การประเมินค่าทรัพย์สินมีความสำคัญอย่างไร (ต่อการซื้อขาย ลงทุน ร่วมทุน เก็บภาษี แบ่งแยกมรดก ฯลฯ)" และเพื่อเป็นเกียรติ กำลังใจและสิริมงคลแก่มูลนิธิ และผู้ที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ ทางมูลนิธิจึงทำหนังสือนี้มาเพื่อขอพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดเรียงความ ดังรายละเอียดต่อไปนี้:
  หัวข้อ "การประเมินค่าทรัพย์สินมีความสำคัญอย่างไร (เช่น ต่อการซื้อขาย ลงทุน ร่วมทุน เก็บภาษี แบ่งแยกมรดก ฯลฯ)"
  ประเภท
  1. มัธยมศึกษา (ตอนต้น ตอนปลายและ ปวช.)
  2. อุดมศึกษา (ปวส. ปริญญาตรี)
  3. ประชาชนทั่วไป (รวมผู้ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป)
  หลักเกณฑ์
  1. ความยาวของเรียงความคือ
  ไม่เกิน 500 คำ (1 หน้ากระดาษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษา
  1,000 คำ (2 หน้ากระดาษ) สำหรับระดับอุดมศึกษา
  และ 1,500 คำ (3 หน้ากระดาษ) สำหรับประชาชนทั่วไป
  2. เรียงความ ให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด เพื่อให้สังคม และบุคคลทั่วไปเล็งเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นของการประเมินค่าทรัพย์สิน (ต่อการซื้อขาย ลงทุน ร่วมทุน เก็บภาษี แบ่งแยกมรดก ฯลฯ)
  3. เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความคิดริเริ่ม เนื้อหากระชับได้ใจความ การใช้สำนวนภาษาไทย ถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสมและสละสลวย สื่อความหมายชัดเจน
  4. ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้คนละ 1 เรื่อง
  รางวัล
  รางวัลชนะเลิศ
  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน
  2. นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน
  3. ประชาชนทั่วไป รางวัลเงินสด 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน
  4. รางวัลชมเชย ในทุกระดับ ๆ ละ 5 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท รวมอีก 15 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  คณะกรรมการ
  ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
  ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน ประธานกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
  ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม รองประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
  อ. พัลลภ กฤตยานวัช รองประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
  ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  กำหนดเวลา
  ส่งเรียงความภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
  ประกาศผลภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thaiappraisal.org/thai/essay/essays.php
  ส่งเรียงความมาที่: info@thaiappraisal.org หรือโทรสอบถาม: 0.2295.3171
  ที่มา: https://goo.gl/LCxUt5
   

Share This Page