ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย ตะนิ่นตาญี, 3 Dec 2015

 1. ตะนิ่นตาญี

  ตะนิ่นตาญี อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  788
  ก่อนอื่น ต้องขอออกตัว ให้ ล้อ ดังเอี๊ยด ก่อน ว่า ...

  ตะนิ่นตาญี เขียน หนังสือ ครั้งนี้ ด้วย ความสุข ความอิ่มเอิบ และ ความปิติ อย่างยิ่ง

  เขียน จาก ความทรงจำ ของ ตัวเอง ที่มี ต่อ เจ้าฟ้า-เจ้าแผ่นดิน ในหลวง ของ คนไทย

  เขียน ด้วย ความจงรักภักดี ที่มี ต่อ พระองค์ ...

  สิ่งละอัน-พันละน้อย ที่มีอยู่จึงสุกปลั่ง เหมือน ทองเหลือง ที่ ถูก ขัด ด้วย Brasso

  ข้อเขียน-บทความ นี้ จึงน่าจะ ยาวเป็นอย่างยิ่ง ...

  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ เทอดพระเกียรติ ในหลวง เนื่องในวันพระราชสมภพ ๕ ธันวา ที่จะถึงนี้

  หวังใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ เพื่อนเพื่อน ทุกคน จะมีความสุข และ อิ่มเอิบ ไปด้วยกันนะครับ

  Ui6YMK.jpg

  *************************************************************************

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี

  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มหาราช

  "ในหลวง ของ ปวงชนชาวไทย"

  *************************************************************************

  พระองค์ ทรง ขึ้น ครองราชยน์ ในวันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙

  อีก ๔ ปี ต่อมา เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พฤกษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓

  จึงได้มี พิธีพระบรมราชาภิเษก เสด็จขึ้นเสวยสิริราชสมบัติ

  เป็น พระมหากษัตริย์ ลำดับที่เก้า แห่ง ราชวงศ์จักรี ...

  *************************************************************************

  พิธีพระบรมราชาภิเษก นั้น เริ่มต้นขึ้น ตั้งแต่

  วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤกษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

  เจ้าพนักงานอาลักษณ์เชิญพระสุพรรณบัฏ พร้อมด้วยดวงพระราชสมภพ

  และ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล ออกจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  มาขึ้นพระราชยานกงที่เกยพลับพลาเปลื้องเครื่อง ประตูหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  มีกระบวนเครื่องสูง กลองชนะและคู่แห่ แห่ไปตามถนนหน้าศาลาสหทัย

  เลี้ยวตามถนนจักรีจรัณย์เข้าประตูพิมานไชยศรี ไปตาม ถนน อมรวิถี

  ถึงหน้าประตูสนามราชกิจ แล้วเชิญไปประดิษฐาน

  ณ พระแท่นมณฑล ใน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ...

  *************************************************************************

  ต่อมา ในเวลา ประมาณ ๑๘.๐๐ นาฬิกา

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องเต็มยศจอมพลทหารบก

  ประดับเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

  เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี โดยรถยนต์พระที่นั่ง

  จาก พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มายัง พระบรมมหาราชวัง เสด็จพระราชดำเนิน

  เข้าสู่พระทวารเทเวศร์รักษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน

  ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  และเจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มี พระราชปฏิสันถาร แล้ว

  เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการ

  พระรัตนตรัย แล้วประทับพระราชอาสน์

  พระยารามราชภักดี ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้น

  กราบบังคมทูล เบิก ทายาท ผู้สืบสกุลพระยาเมือง ข้าหลวงตรวจการ กระทรวงมหาดไทย

  ข้าหลวงประจำจังหวัด เข้าเฝ้าทูลละอองธุลลีพระบาท

  *************************************************************************

  เมือถึง เวลา ๑๘.๕๐ นาฬิกาอันเป็นมหามงคลฤกษ์

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงจุดเทียนทองชนวน

  ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน เสร็จแล้วถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช

  จากนั้นสมเด็จพระสังฆราชเสด็จไปจุดเทียนชัยในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ

  พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญมงคลคาถา จุดเทียนชัย ชาวพนักงาน ประโคม ฆ้องชัย สังข์

  บัณเฑาะว์ แตร ดุริยางค์ ...

  จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงจุดเทียนชนวนแก่มหาดเล็ก

  พร้อมด้วยธูปเงิน เทียนทอง และดอกไม้ ไปบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ

  *************************************************************************

  สมเด็จพระสังฆราช เสด็จกลับไปขึ้นนั่ง อาสนะ ที่เดิม

  พระศาสนโสภณ (จวน อุฎฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม

  อ่านประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จบแล้ว

  พระสงฆ์ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ 30 รูป และในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 45 รูป

  เจริญพระพุทธมนต์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  พระครูวามเทพมุนี ประธานพิธีพราหมณ์ ถวายน้ำพระมหาสังข์

  พราหมณ์ เป่าสังข์ แล้ว ถวายใบสมิต สำหรับทรงปัดพระองค์

  *************************************************************************

  (หมายเหตุ : ใบสมิต นั้น ประกอบด้วย ใบมะม่วง ๒๕ ใบ ได้แก่ ภยันตราย

  ใบทอง ๓๒ ใบ ได้แก่ อุปัทวันตราย ...ใบตะขบ ๕๖ ใบ ได้แก่ โรคันตราย)

  *************************************************************************

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับใบสมิตมาทรงปัดพระองค์

  เสร็จแล้ว พระราชครูวามเทพมุนี รับพระราชทานกลับไป

  กระทำพิธีศาสตร์ปุณยา ชุบโหมเพลิง ณ ที่ทำพิธีพราหมณ์

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงจุดเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์

  ธูปเทียนบูชา พระสยามเทวาธิราช พระแท่นอัฐทิศ และพระที่นั่งภัทรบิฐ

  เจ้าพนักงานสังฆการี นิมนต์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ชั้นพระราชาคณะ จำนวน 5 รูป

  ขึ้นนั่งยังอาสนะบนพระแท่นบรรทมในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ ขึ้นยังห้องพระบรรทม

  พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว

  ประทับพระราชอาสน์ ณ ห้องกลาง ทรงพระมหามงคล

  พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเทียรจบแล้ว

  ทรงเปลื้องพระมหามงคล พระสงฆ์ถวายบังคมลา

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จกลับไปประทับพระราชอาสน์

  ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

  จากนั้นเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียนบูชาธรรม

  ที่ พระแท่นสวดภาณวาร พระราชาคณะ นั่งปรก และสวดภาณวารต่อไปตลอดคืน

  จึง เสด็จพระราชดำเนินกลับ ...

  GQj1gl.jpg

  *************************************************************************

  ต่อมาเมื่อถึงวันศุกร์ที่ ๕ พฤกษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

  ในขณะที่มี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นั้น พระองค์ ได้เสด็จขึ้นประทับ พระที่นั่งภัทรบิฐ

  และ มี พระบรมราชโองการ เป็น นัดแรก ต่อ พระมหาราชครูพราหมณ์

  และ ผู้ชุมนุมเฝ้าอยู่ ณ ที่นั้นว่า ...

  "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อ ประโยชน์สุข แก่ มหาชนชาวสยาม"

  QZKrx2.jpg

  *************************************************************************

  พระปฐมบรมราชโองการ ใน วันนั้น เปรียบเสมือน น้ำทิพย์ ที่ ชโลม หัวใจ ของ คนไทย

  ให้ เต็มเปี่ยมไปด้วย ความสุข ... ไม่ใช่ เพียง ชั่วครู่-ชั่วยาม เพียง ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น

  แต่นับเนื่องจากวันครองราชย์ จวบจน ถึง ทุกวันนี้ เป็น เวลา ๖๙ ปี

  ไม่มีวันใดที่คนไทยจะไม่มีความสุข เมื่อนึกพระราชจริยาวัตร ที่ งดงาม

  การสร้างสรรค์ โครงการในพระราชดำริ ต่างต่าง ให้ แก่ ปวงชนชาวไทย

  อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย แม้นในยาม ที่ พระองค์ทรงประชวร แต่ พระอาการประชวนนั้น

  ไม่อาจ ยับยั้ง ให้ พระองค์ ทรงงานเพื่อประชาชนอยู่ดีมีสุข ปราศจาก ทุพภิกขภัย

  ทุกครั้ง ที่ พระองค์ เห็น คนไทย ทุกข์ พระองค์ จะทุกข์ ยิ่งกว่า ...

  ทรง แบกรับ ทุกข์ แห่ง แผ่นดิน ด้วย พระองค์ เอง เพื่อ คลายทุกข์ แห่ง แผ่นดิน

  ให้ แผ่นดิน นั้น กลับ มา มี พลัง อีกครั้งหนึ่ง เป็น พลัง แก่ ปวงชนชาวไทย ทุกคน

  สมดั่ง สมัญญา ภูมิพล พลังแห่งดิน : พระองค์ คือ พระผู้เป็นพลังแห่งดิน โดยแท้

  mcgqWe.jpg

  *************************************************************************

  "วังทิพย์คือท้องทุ่ง ม่านงานรุ้งคือเขาเขิน

  ร้อนหนาวในราวเนิน มาโลมไล้ต่างรสสุคนธ์

  ย่างพระบาทที่ยาตรา ยาวรอบหล้าฟ้าสากล

  พระเสโทที่ถั่งท้น ถ้าไหลรวมคงท่วมไทย"

  *************************************************************************

  ตะนิ่นตาญี เป็น คนแผ่นดินเดียว เกิด และ เติบโต ใน รัชกาล นี้

  ไม่คิด-ไม่หวัง จะอยู่ต่อไป ให้ นานแสนนาน หวัง เพียงได้ตายตาหลับ ใน รัชกาล นี้

  ภายใต้ เบื้องพระยุคลบาท ... ภายใต้ พระบรมโพธิสมภาร ในหลวงภูมิพลฯ

  ด้วยความจงรักภักดี แก่ พระองค์ ผู้ เปรียบเสมือน ประทีป นำทางให้ก้าวอย่าง มั่นคง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญ แห่ง แผ่นดิน

  ขอพระองค์ ทรง พระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  7evVpg.jpg

  *************************************************************************

  ข้าพระพุทธเจ้า นาย ตะนิ่นตาญี รักในหลวง

  สมาชิกบ้านพักคนชราเสรีไทย

  วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

  เวลา ๒๓.๐๖ นาฬิกา

  Qk9bCr.jpg
   
 2. หนูอ้อย

  หนูอ้อย อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  23 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,778
  มีภาพหายากมาร่วมกระทู้นะคะ ทำให้ได้เรียนรู้ถึงระเบียบวินัยที่ทรงได้รับมาค่ะ
  1466251_757846624287238_4353520197202798694_n.jpg
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
   
 3. ctpk05

  ctpk05 อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,606  ทรงบรรยายเกี่ยวกับฝนหลวงครับ
   
  saranart, stormtrooper, Familie และอีก 17 คน ถูกใจ
 4. kokkai

  kokkai อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  6 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,076
  ถ้าคนไทยมองการณ์ไกลได้แค่เศษเสี้ยวของพระองค์ท่าน
  ป่านนี้ประเทศไทยคงอยู่กันอย่างสงบสุข ยิ่งกว่าชาติใดในโลก
  ย้ำนะครับ"อยู่กันอย่างสงบสุข"
   
 5. Anduril

  Anduril อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  4 Jun 2015
  คะแนนถูกใจ:
  5,268
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
   
 6. อาวุโสโอเค

  อาวุโสโอเค อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,527
  เข้าไปอ่านในพันทิพแล้วประทับใจ หลังจากที่รู้จักคุณทองแดงแล้ว อยากให้รู้จักกับหลวงแจ่มครับ

  หากท่านใดเคยอ่านแล้วขออภัยครับ  1378650431-2-o.jpg


  ณ บ้านของนางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์ ซึ่งหันหน้าบ้านเข้าหารั้ววังไกลกังวล บ้านหลังนี้เคยเป็นที่อาศัยของ " หลวงแจ่ม" ตัวละครเอกที่เราจะได้นำมาเล่าสู่กันฟัง

  หลวงแจ่ม เป็นสุนัขเพศผู้พันธุ์เซนต์เบอร์นาร์ด ซึ่งมีรูปร่างใหญ่โต ขนยาว มีถิ่นกำเนิดอยู่แถบเทือกเขาแอลป์ในทวีปยุโรป แม้จะเป็นสุนัขที่นิยมเลี้ยงกันในเขตหนาว แต่ก็มีคนนิยมนำมาเลี้ยงในเขตร้อนอยู่บ้างเหมือนกัน เพราะเหตุว่าเป็นสุนัขที่มีนิสัยนุ่มนวลน่ารัก

  คุณฉันทนา ได้ยอมจ่ายเงินสองหมื่นบาทเพื่อซื้อสุนัขพันธุ์เซนต์เบอร์นาร์ดที่คุณแม่ของเธอชอบมาเลี้ยงไว้ในบ้าน เมื่อได้สุนัขพันธุ์ดีตัวโตมาเลี้ยงสมความตั้งใจแล้ว เธอกับคุณแม่ก็ตั้งชื่อฝรั่งให้ว่า "เจ้าเจมส์" ให้สมกับที่เป็นสุนัขที่มีพันธุ์มาจากต่างประเทศ

  ครอบครัวคุณฉันทนาได้เลี้ยงดูเจ้าเจมส์เป็นอย่างดี แต่เจ้าเจมส์ก็ดูจะมีอาการผิดปกติกว่าสุนัขทั่วไป คือ ได้เซื่องซึมนิ่งอยู่ทั้งวัน ไม่เล่นซนตามประสา แม้ว่าจะพาไปเที่ยวที่ชายทะเล ก็ไม่ได้ตื่นเต้นดีใจที่จะกระโดดวิ่งเล่นของสุนัขทั่วไป คงนอนมองเฉยอยู่บนรถ จนเธอต้องอุ้มเจ้าเจมส์ลงจากรถ เมื่อลงจากรถแล้ว มีเด็กๆ เข้ามาเล่นด้วย เจ้าเจมส์ก็ยังนิ่งเฉยไม่สนใจ นอนนิ่งไม่เดินไปไหน

  ดังที่กล่าวมาเบื้องต่นว่า บ้านคุณฉันทนา อยู่ใกล้วังไกลกังวล เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑ รั้ววังไกลกังวลแถบที่อยู่ใกล้บ้านของเธอ เป็นเพียงรั้วลวดหนามเก่าๆ มีช่องพอที่สุนัขจะเดินลอดเข้าไปในเขตวังได้ แม้กระนั้นก็ยังไม่เคยมีสุนัขตัวใดมุดลอดรั้วนั้นเข้าไป แต่เจ้าเจมส์คงเป็นตัวแรกที่กล้าทำเช่นนั้น

  คุณฉันทนาเล่าว่า เจ้าเจมส์มักแอบลอดรั้วเข้าไปเขตวังไกลกังวลบ่อยๆ โดยเฉพาะในเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับ เมื่อเจ้าเจมส์เข้าไปในเขตวังแล้ว ก็จะวิ่งเล่นร่าเริง เหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งทีเดียว

  คราวหนึ่งเจ้าเจมส์หายไปจากบ้านนาน ๓ วัน คุณฉันทนาเห็นท่าไม่ดี จึงได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เข้าไปตามเจ้าเจมส์ในเขตวังไกลกังวล ไปพบเจ้าเจมส์อยู่ในห้องครัวฝรั่ง (สมกับที่เป็นสุนัขพันธุ์ต่างประเทศ) นอนหลับตากแอร์อย่างเป็นสุข เมื่อจะพากลับก็ทำท่าไม่อยากกลับ

  คุณฉันทนา เริ่มกังวลมากขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่วังไกลกังวล เธอพยายามควบคุมสุนัขที่เลี้ยงไว้ไม่ให้ไปเล่นซนใกล้รั้ววัง ด้วยเกรงว่าจะเป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท กระนั้น เธอก็มิได้ล่ามหรือขังสุนัข เพราะเธอเป็นคนรักสัตว์เลี้ยงมาก แม้จะระวังเต็มที่ แต่เจ้าเจมส์ก็ยังคงมุดลอดรั้วเข้าไปในวังไกลกังวลจนได้ แทบทุกวันจะมีเจ้าหน้าที่จูงสุนัขตัวโตมาส่งคืนที่บ้านเธอ  วันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้น เจ้าหน้าที่ที่จูงพาเจ้าเจมส์มาส่งแจ้งคุณฉันทนาว่า เจ้าเจมส์ล่วงเข้าไปถึงเขตพระราชฐานชั้นใน คราวนี้เจ้าหน้าที่กำชับว่าอย่าปล่อยให้เจ้าเจมส์หลุดลอดเข้าไปในวังอีกเป็นอันขาด คุณฉันทนาตกใจเมื่อได้ยินดังนั้น จึงตัดสินใจเอาเจ้าเจมส์ใส่กรงขัง เจ้าเจมส์เลยนอนหงอยอยู่แต่ในกรง...

  จากนั้นไม่นาน เวลาสายวันหนึ่ง มีเจ้าหน้าที่ในวังไกลกังวลมาพบคุณฉันทนาที่บ้าน แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งถามหาสุนัขตัวโตที่เคยมาวิ่งเล่นหายไปไหน เจ้าหน้าที่ทราบว่าเจ้าเจมส์เป็นสุนัขของเธอ จึงได้มาแจ้งให้เธอพาเจ้าเจมส์ไปเข้าเฝ้าฯ ในวัง เวลา ๕ โมงเย็น

  เมื่อทราบเช่นนั้น คุณฉันทนาจึงจัดการอาบน้ำขัดสีฉวีวรรณเจ้าเจมส์อย่างเต็มที่ ก่อนจะพาเข้าเฝ้าฯ หลังจากเข้าเฝ้าฯ แล้ว เจ้าเจมส์ก็ได้อยู่ในวังเป็นเวลา ๓ วัน จึงมีเจ้าหน้าที่พากลับมาส่งคืนให้คุณฉันทนา เธอคิดไตร่ตรองเห็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงจะโปรดเจ้าเจมส์มาก จึงได้มีรับสั่งหาและโปรดให้อยู่ในวังถึง ๓ วัน ฉะนั้น เธอจึงได้ตัดสินน้อมเกล้าฯ ถวายเจ้าเจมส์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยประสงค์จะทำสิ่งที่พระองค์ทรงพระสำราญ  เมื่อดำเนินการขอน้อมเกล้าฯ ถวายเจ้าเจมส์แล้ว เจ้าหน้าที่ก็มาติดต่อขอรับตัวเจ้าเจมส์ไปทำความสะอาดให้ได้มาตรฐานก่อนนำเข้าเฝ้าฯ เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดเจ้าเจมส์อย่างดี ไม่มีกลิ่นตัวติดเลย มีแต่กลิ่นโคโลญจ์หอมฟุ้ง

  การได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งนั้น คุณฉันทนาและครอบครัวประทับใจปลาบปลื้มมาก เมื่อเสด็จออก เธอก็ทำอะไรไม่ถูก ลืมหมดแม้กระทั่งคำกราบบังคมทูลที่อุตส่าห์ท่องจำมาหลายร้อยเที่ยว กว่าเธอจะรวบรวมสติได้ ก็เมื่อมีรับสั่งว่า "สีเหมือนทองหลางมาก" เธอจึงได้กราบบังคมทูลว่า "ข้าพระพุทธเจ้า ฉันทนา ศรีสวัสดิ์ มีความประสงค์จะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสุนัขเพศผู้พันธุ์เซนต์เบอร์นาร์ด อายุ ๑๑ เดือน ชื่อเจมส์ เพคะ" แล้วมีรับสั่งต่อไปอีกหลายองค์

  ในระหว่างที่คุณฉันทนานำเจ้าเจมส์เข้าเฝ้าฯ ห่างออกหน่อยหนึ่ง สุนัขเทศสีแดง ชื่อ ทองแดง ซึ่งทรงเลี้ยงมาอยู่ก่อน นั่งรออยู่ คุณทองแดงวิ่งออกมาเห่าเจ้าเจมส์ ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อใหม่ ว่า "หลวงแจ่ม" คุณฉันทนาจึงได้กราบบังคมทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า "เขาถูกกันไหมเพคะ" รับสั่งตอบว่า "ไม่รู้สิ ยังไม่เคยเจอกัน แต่นี่เขาขี้อิจฉา" รับสั่งพลางทรงชี้ไปที่คุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง

  หลังจากที่คุณฉันทนาและครอบครัวได้เข้าเฝ้าฯ ครั้งนั้นแล้ว ก็ได้มีโอกาสทำเรื่องขออนุญาตเข้าไปเยี่ยม "หลวงแจ่ม" ในวังอีก ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อพาพี่ชายของคุณฉันทนาเดินทางกลับมาจากต่างประเทศไปเยี่ยหลวงแจ่ม และครั้งที่สอง เมื่อหลวงแจ่มมีลูก เธอเล่าว่า "เขาดูดีขึ้นมาก และไม่ลืมเรา ยังจำเราได้ พอเห็นเราก็เดินเข้ามานิ่งๆ แล้วก็เอาคางมาเกยที่บ่า เหมือนจะบอกว่าตอนนี้ฉันเป็นคุณหลวงแล้วนะ"  นับตั้งแต่นั้นมา คุณฉันทนาก็ได้อาศัยสอบถามข่าวคราวของหลวงแจ่มจากเจ้าหน้าที่ในวัง ทำให้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรด "หลวงแจ่ม" มาก เพราะเป็นสุนัขใหญ่ใจดี ไม่เคยเกะกะระราน แม้แต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถก็โปรดเช่นกัน อย่างไรก็ดี จะเสียหน่อยก็ตรงที่หลวงแจ่มมีน้ำลายมาก ไหลอยู่ตลอดเวลา ต้องมีคนคอยซับน้ำลายให้เสมอ

  เรื่องราวของ "เจ้าเจมส์" ที่ได้กลายเป็น "หลวงแจ่ม" สุนัขทรงเลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แม้จะเป็นเรื่องเล่าเล็กๆ แต่ก็เป็นความประทับใจที่มีค่าอย่างยิ่งในชีวิตสำหรับคุณฉันทนาและครอบครัวศรีสวัสดิ์  1378650478-1-o.jpg  หมายเหตุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสุนัขเพศเมียสุนัขหนึ่งซึ่งลูกของหลวงแจ่ม แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำไปเลี้ยงที่วังสระปทุม พระราชทานชื่อว่า แป๊ะฮวยอิ้ว
  เรื่องที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ นำมาถ่ายทอดนี้ ได้เรียบเรียง พิมพ์เผยแพร่ในนิตยสาร ฅ คน ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙

  ที่มา: https://www.facebook.com/ACALLforAnimalRightsThailand

  ลอกอีกทีจาก http://pantip.com/topic/30952492
   
 7. HiddenMan

  HiddenMan อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,779
  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
   
  saranart, stormtrooper, Familie และอีก 11 คน ถูกใจ
 8. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  เกือบ 70 ปีที่ครองราชย์ พระองค์ท่านทรงเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองมามาก
  ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกภาคและศาสนา
  ทรงเป็นแรงบันดาลใจ นักคิด นักปกครองที่ดี
  สิ่งที่ทรงงาน และสิ่งที่ทรงสอน ก็เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมาย

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
   
  HiddenMan, saranart, stormtrooper และอีก 14 คน ถูกใจ
 9. bookmarks

  bookmarks อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  23 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,447
  ทรงพระเจริญ
   
  แสงธูป, HiddenMan, saranart และอีก 11 คน ถูกใจ
 10. hillton(ปาล์มาลี)

  hillton(ปาล์มาลี) อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  19 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  7,195
  ทรงพระเจริญ
   
  แสงธูป, HiddenMan, saranart และอีก 11 คน ถูกใจ
 11. conservative

  conservative อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  250
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
   
 12. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  แม้พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้ พระองค์ท่านจะไม่ได้เสด็จออกมหาสมาคม
  ก็หาพระราชดำรัสในวาระต่างๆ ที่ผ่านมามาอ่าน มาฟังได้ครับ

  ขออนุญาตลงคลิปนี้อีกครั้งนะครับ ผมเข้าใจว่าตัดมาจากข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 3
  เป็นการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 2540

   
 13. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  พระราชสาส์นจากพระราชินีอังกฤษ ถวายพระพรฯ ในหลวง

   
 14. ตะนิ่นตาญี

  ตะนิ่นตาญี อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  788
  4QJYQT.jpg

  ขอบพระคุณ เพื่อนเพื่อน ทุกคนมากครับ สำหรับสิ่งดีดี ทุกประการ ที่ นำมา แบ่งปัน

  และ แสดงออก ถึง ความจงรักภักดี ต่อ ในหลวง ของ ปวงชนชาวไทย

  0HQSNw.jpg

  เมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดลุยเดชฯ ได้ ทรง มี พระปฐมบรมราชโองการ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" นั้น

  หากได้พิจารณา โดย ตลอด แล้ว จะเห็นได้ชัดว่า ในหลวง ของ เรา ...

  รักษา สัญญา ซึ่งได้ให้ไว้ กับ ประชาชน มาโดยตลอด ครบถ้วนทุกประการ เป็น ระยะเวลา ยาวนาน ถึง ๖๙ ปี

  ไม่ว่า จะเป็น .....

  -ทานํ คือ การให้

  -สีลํ คือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ

  -ปริจาคํ คือ การเสียสละความสุขสวนตนเพื่อความสุขส่วนรวม

  -อาชฺชวํ คือ การสุจริตต่อหน้าที่การงานของตน ต่อมิตรสหาย ต่อองค์กรหรือหลักการของตน

  -มทฺทวํ คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน

  -ตปํ คือ ความเพียร

  -อกฺโกธํ คือ การไม่แสดงอาการโกรธ

  -อวิหิงสา คือ การดำเนินชีวิตไปตามทางสายกลาง การผลิต

  การบริโภคที่สมดุลไม่เน้นประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ซึ่งนำไปสู่การแข่งขันแย่งชิง

  จนเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและทำลายสิ่งแวดล้อม

  ขนฺติ คือการรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่ง

  ด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหว

  -อวิโรธนํ คือ ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก

  jbCeqL.jpg

  แผ่นดิน ที่ พระองค์ ทรงครอง ใน ฐานะ พระมหากษัตริย์ หรือ ประมุข ของ ประเทศ นั้น

  พระองค์ ทรงครองแผ่นดิน ตามสิทธิ และ หน้าที่ ...

  พระราชอำนาจ ทั้งปวงที่ทรงมีอยู่ ก็ ปรากฏ อยู่ ใน กฏหมายสูงสุด ที่ ใช้ ปกครอง ประเทศ

  พระองค์ ก็ มิได้ทรงใช้ โดย พร่ำเพรื่อ หาก แต่ เพื่อ ประโยชน์สุขแก่ มหาชนชาวสยาม โดยแท้

  เป็นการใช้ พระราชอำนาจ โดย ธรรม อย่างแท้จริง

  v3jRiZ.jpg

  พระองค์ ทรง รักษา สัญญา ที่มีให้ไว้แก่ ประชาชน มาโดยตลอด มิเคยเปลี่ยนผัน

  เนื่องในวาระดิถีใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ที่ เวียนมาบรรจบ

  ข้าพระพุทธเจ้า นายตะนิ่นตาญี ไม่มีสิ่งใดที่จะทูลเกล้า-ทูลกระหม่อม ถวาย ให้แก่ พระองค์ ได้

  นอกจาก คำเรียกร้อง "ในหลวง อย่า ละทิ้ง ประชาชน"

  และ ขอถวายสัตย์ปฏิญาณ ว่า "อยู่ อย่าง จงรัก - ตาย อย่าง ภักดี"

  ตะนิ่นตาญี

  วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

  เวลา ๑๙.๒๙ นาฬิกา

   
 15. ตะนิ่นตาญี

  ตะนิ่นตาญี อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  788
  ขอบพระคุณ คุณ อู๋ คาลบี้ มากครับ

  ตะนิ่นตาญี
   
 16. ctpk05

  ctpk05 อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,606
  โอกาสนี้ ขออัญเชิญเมดเล่ย์บทเพลงพระราชนิพนธ์ ประกอบภาพยนตร์'คีตราชนิพนธ์' มาให้ทุกท่านรับชมครับ

   
 17. เช้าเม็ด..เย็นเม็ด

  เช้าเม็ด..เย็นเม็ด อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  20 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  362
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
   
 18. ตฤณ

  ตฤณ สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  16 Aug 2015
  คะแนนถูกใจ:
  28
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ..................................................................
  ขอขอบพระคุณ คุณตะนิ่นตาญีสำหรับเรื่องราวดีๆ ค่ะ
   
 19. ctpk05

  ctpk05 อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,606
  ในโอกาสมหามงคลนี้ ขออนุญาตสมาชิกทุกๆท่าน นำพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ผมได้วาดไว้
  มาให้ทุกท่านได้ชมครับ


  IMG_3088-1.JPG
   
 20. กระต่ายในจันทร์

  กระต่ายในจันทร์ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,710
  12345603_767511970019429_5701880136115476515_n.jpg

  12295324_767512006686092_8680197055101907688_n.jpg

  12301517_767512026686090_2718487452756929780_n.jpg
  วันนี้( ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๗.๓๐ น. โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี
  คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ bike for dad
  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมราว ๓๐๐ คน จักรยาน ๓๐๐ กว่าคัน ปั่นไปในระยะทางราว
  ๑๕ กิโลเมตร ผ่านชุมชนต่างๆ รอบโรงเรียน ทั้งชุมชนผู้เป็นคาทอลิกและชุมชน
  ชาวพุทธ ซึ่งพี่น้องชุมชนที่มีความแตกต่างทางศาสนา ต่างสมัครสมานสามัคคีกัน
  เป็นอย่างดี ต่างเกื้อกูลและเอื้ออาทรกันมาช้านาน เลยเก็บภาพมาฝากให้ดูกัน
  ป.ล. ลูกสาวผมเรียนโรงเรียนนี้ครับ.......
   
 21. กระต่ายในจันทร์

  กระต่ายในจันทร์ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,710
  12311289_767524160018210_1734114339332989009_n.jpg
  พ่อค้าขายหมูย่างคนนี้ ผมไม่รู้จักชื่อเขา แต่ผมคุ้นเคยกับเขาดี เพราะะเจอหน้ากันแทบทุกวัน
  วันนี้(๔ ธ.ค. ๒๕๕๘) ก็เช่นกัน ผมอุดหนุนหมูย่างข้าวเหนียวเหมือนเช่นเคย แต่วันนี้แกบอกว่า
  "ถ้าพรุ่งนี้พี่ผ่านทางนี้ มาแวะกินหมูย่างผมได้เลย ฟรี ไม่คิดตังส์ " ผมก็ถามว่า"ทำไมละะ ถูกหวย
  มาเหรอ" พ่อค้าคนนี้ตอบกลับมาว่า"เปล่า พี่ก็รู้ ผมไม่ชอบเล่นหวย คือมันเป็นความตั้งใจของผม
  ว่าในวันที่ ๕ ธันวาของทุกปี ผมอยากจะทำอะไร เพื่อเป็นการตอบแทนประเทศและพ่อของคนไทย
  ทั้งชาติ ถ้าผมไม่มีแผ่นดินไทยที่สงบสุขร่มเย็น รวมไปถึงในหลวงที่เป็นศูนย์รวมคนไทยทั้งชาติ
  ผมก็คงไม่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายเช่นทุกวันนี้หรอก (พ่อค้าคนนี้มีบ้านเป็นของตนเอง มีรถ
  หลายคัน ที่แกชอบที่สุดคือฮาร์เลย์ ) ผมก็เลยควักแบ็งค์ร้อยให้แกไป ๑ ใบ บอกว่า"ถ้าไม่รังเกียจ
  เงินอันน้อยนิดของผม ผมขอร่วมสนับสนุนด้วย"
  ป,ล, พิกั่ดที่พ่อค้าคนนี้ขายหมูย่าง หน้าปั๊มน้ำมัน ปตท และหน้าโชว์รูมฮอนด้าจันทบุรี ถนนตรีรัตน์
  ต.จันทนิมิต อ.เมืองฯ จ.จันทบุรี
   
 22. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  รู้สึกว่ามีร้านที่ให้กินฟรีในวันพ่อหลายร้านนะครับ ที่ราชบุรีก็มี

  http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1449213770

  ร้านข้าวแกงกระทงโบราณ “ป้าน้อย” ราชบุรี เปิดให้กินฟรีวันพ่อ 5 ธันวาคม
  วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:20 น.

  เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ร้านข้าวแกงกระทงโบราณ “ป้าน้อย” หลังสถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้ขึ้นป้ายมีข้อความ “เชิญทานข้าวแกง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ฟรี ร้านป้าน้อย” ซึ่งร้านดังกล่าวเป็นของนางปราณี เกิดจันทร์ทอง หรือป้าน้อย อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ 8 ต.หนองกบ และน.ส.ประทุม แสงทินทอง เจ้าของร้านข้าวแกงกระทงโบราณ “ป้าน้อย” หลังสถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก ที่ถวายเครื่องเสวยแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งเสด็จโดยขบวนรถไฟพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลระหว่างวันที่ 16-18 ต.ค. ที่ผ่านมา

  ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบกับนางปราณี และน.ส.ประทุม กำลังช่วยกันตักข้าวแกงกระทงโบราณ ที่มีทั้งไข่พะโล้ พะแนงเนื้อ พะแนงหมู แกงเขียวหวานไก่ สูตรโบราณสมัยสงครามโลก เตรียมใส่ถาดแบกขายบนรถไฟที่จะวิ่งผ่านสถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก ให้กับนักท่องเที่ยว

  นางปราณี เปิดเผยว่า ปีนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม ครอบครัวมีแนวคิดอยากทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ หลังจากที่ได้มีโอกาสทำข้าวแกงโบราณเป็นเครื่องเสวย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดกาญจนบุรี พี่น้องและลูกหลานรู้สึกซาบซึ้ง และปลื้มปีติที่จังหวัดคัดเลือกอาหารข้าวแกงกระทงโบราณเป็นเครื่องเสวยร่วมกับอาหารพื้นบ้านอีกหลายอย่าง นับเป็นบุญและเกียรติประวัติของครอบครัว

  พอมาถึงช่วงเดือนมหามงคลจึงให้หลานเขียนป้ายมีข้อความ “เชิญทานข้าวแกง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ฟรี ร้านป้าน้อย” โดยลูกและหลานอีก 2 คน ทราบเรื่องการเตรียมจัดหาข้าวแกงมาเลี้ยงฟรีให้กับประชาชนที่ร้าน จึงช่วยออกเงินร่วมทำบุญ คนละ 2,000 บาท มารวมกับป้าๆ และนำป้ายมาติดไว้ที่หน้าร้าน ให้ผู้ที่มารับประทานอาหารที่ร้านทราบก่อน พร้อมกับสวมเสื้อเหลืองมีข้อความ “ทรงพระเจริญ” เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกินข้าวแกงฟรี ครั้งนี้ขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทย

  สำหรับผู้ที่สนใจที่ฝ่ายไปมาหรือผู้ที่มานั่งรถเดินทางโดยรถไฟอยากกินข้าวแกงกระทงสูตรโบราณที่มีไข่พะโล้ แกงพะแนงเนื้อ พะแนงหมู แกงเขียวหวานไก่เชิญได้ในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ (กินฟรี) หรือ โทรหานางปราณีได้ที่หมายเลข 08-1015-8352

  ที่มา มติชนออนไลน์
   
 23. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482
 24. Familie

  Familie อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,753
  20906_10496_111127233021_4T.jpeg
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้าและเพื่อนๆในสภากาแฟเนท
  ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย
   
 25. ctpk05

  ctpk05 อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,606
  king02.jpg

  ๕ ธันวาเวียนมาจบคำรบสมัย
  เหล่าปวงไทยต่างน้อมจิตอธิษฐาน
  ขอพระมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
  ทรงพระเกษมสำราญทุกคืนวัน


  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


   
 26. กระต่ายในจันทร์

  กระต่ายในจันทร์ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,710
  tnews_1425303644_9524.jpg
  จูเลียโน่ มิเนโร ดาวเตะบราซิเลียน จอมทัพของสโมสร ชลบุรี เอฟซี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนลงทำการแข่งขันศึกโตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก นัดบุกพ่าย ราชบุรี มิตรผล 1-3 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
  โดย จูเลียโน มิเนโร ถูกจับภาพแสดงถึงความตั้งใจที่จะพยายามร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีตั้งแต่ต้นจนจบ ก่อนเกมฟาดแข้งกับ ราชบุรี มิตรผล เอฟซี
  http://sport.tnews.co.th/content/131585/
  น่าชื่นชมนักเตะต่างชาติร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
  น่าชื่นชม จอห์น แมรี่ กองหน้าชาวแคเมอรูนของ กระบี่ เอฟซี ทีมใน ดิวิชั่น 1 จดเนื้อเพลง "สรรเสริญพระบารมี" เป็นภาษาคาราโอเกะใส่กระดาษโน๊ตเพื่อร้องเพลงร่วมกับเพื่อนร่วมทีมชาวไทย
  โดยสโมสรฟุตบอลนครสวรรค์ เอฟซี ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความในเฟซบุ๊กระบุว่า RESPECT !! จอห์น แมรี่ กองหน้าชาวแคเมอรูนของ กระบี่ เอฟซี ทีมใน ดิวิชั่น 1 จดเนื้อเพลง "สรรเสริญพระบารมี" เป็นภาษาคาราโอเกะใส่กระดาษโน๊ตเพื่อร้องเพลงร่วมกับเพื่อนร่วมทีมชาวไทย
  เกมดังกล่าว เป็นการพบกันระหว่าง กระบี่ เอฟซี เปิดบ้านพบกับ "ช้างขาวจ้าวเกาะ" ตราด เอฟซี โดยก่อนเกมการแข่งขัน ผู้เล่นทั้งสองทีมต้องยืนเคารพร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แต่ จอห์น แมรี่ เป็นผู้เล่นต่างชาติคนเดียว ที่ยืนร้องเพลงโดยอ่านเนื้อเพลงตามกระดาษที่จดไว้ โดยผลการแข่งขันของคู่นี้ เป็น กระบี่ เอฟซี ที่เปิดบ้านเฉือนชนะไปได้ 3-2
  ก่อน หน้านี้ อดีตหัวหอก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้ฝึกร้องเพลงชาติไทย โดยมี นางอุทัยทิพย์ บุญญาคุณานนต์ ภรรยา เป็นผู้สอน อย่างไรก็ตาม จอห์น แมรี่ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว โกล ประเทศไทย ถึงเรื่องนี้ว่า "ผมชอบเพลงนี้ เพราะว่า เห็นคนไทยต้องเปิดทุกครั้งก่อนฟุตบอลจะเริ่มทุกนัด ทำให้ผมรู้สึกอยากร้อง "
  "ผมฝึกร้องเพลง สรรเสริญพระบารมีมาได้เพียงแค่ 2-3 วัน ซึ่งผมหัดร้องเพลงชาติไทยก่อนเป็นเพลงแรก"
  ทั้งนี้ กองหน้า "อินทรีอันดามัน" วัย 20 ปี ได้กล่าวปิดท้ายว่า "เพลงต่อไปที่ผมกำลังจะฝึกร้องคือ เพลงสดุดีมหาราชาครับ"
  อูซูเอ็กบูนาม โฮนี่ จอห์น แมรี่ เกิดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2536 (20 ปี)เป็นนักฟุตบอลชาว แคเมอรูน แมรี่เป็นลูกครึ่ง แคเมอรูน กับ ไนเจียเรีย แมรี่จึงสามารถพูดได้ทั้ง 2 ภาษา
  แมรี่เคยเล่นให้กับ สโมสรฟุตบอลคิมอโล อิลานโก้ โดยทำประตูไปได้ 23 ประตู ,เคยเล่นให้กับ สโมสรฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียน (ดิวิชั่น 2)ในประเทศไทย โดยเล่นในตำแหน่ง กองหน้า และยังเล่น ฟุตบอลทีมชาติแคเมอรูน ในชุด 20 ปีอีกด้วย
  1375720078-696633topi-o.jpg
  1375720161-696633topi-o.jpg
  http://pantip.com/topic/30806830
   
 27. จูกัดขงเบ้ง

  จูกัดขงเบ้ง อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  11 Sep 2015
  คะแนนถูกใจ:
  394
  ขอให้พ่อกลับมาแข็งแรงแบบเมื่อก่อน อยู่กับผมไปนานๆครับ
   
 28. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  ถ้าผมจำไม่ผิด การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
  เป็นแนวคิดของวิชิต แย้มบุญเรือง อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย และอดีตประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีก
  ด้วยเหตุผลที่ว่า ในหลวงทรงเคยเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย ได้เหรียญทองในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4
  เมื่อปี 2510 จนได้รับการเทิดพระเกียรติให้เป็นกษัตริย์นักกีฬา
  สมควรที่จะมีพิธีการเพื่อแสดงความจงรักภักดีก่อนการแข่งขันด้วยการร้องเพลงนี้
   
 29. กระต่ายในจันทร์

  กระต่ายในจันทร์ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,710
  1463976_616760618365695_1535547627_n.jpg
  เจ้ายอดศึก ผู้เคารพศรัทธาในหลวง
  พันเอกเจ้ายอดศึก ผู้นำสูงสุดของ SSA และ RCSS ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ตนเองและประชาชนไทใหญ่เคารพศรัทธาพระเจ้าอยู่หัวของคนไทยเป็นอย่างยิ่งว่า....
  "ตั้งแต่ผมเป็นผู้นำกองทัพไทใหญ่และมาตั้งฐานอยู่ที่ดอยไตแลง เมื่อปี ๒๕๔๒ เป็นต้นมา ผมจัดพิธีบูชาคารวะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระราชินีฯ มาตลอดทุกปี ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา อันที่จริง ผมเริ่มคิดมาตั้งแต่ยุค MTA (พ.ศ.๒๕๒๘ - ๒๕๓๘) ที่ขุนส่าเป็นผู้นำแล้ว แต่ผมยังเป็นนายทหารเล็ก ๆ ทำอะไรไม่ได้ จึงได้แต่เคารพพระองค์ท่านอยู่ในใจ"
  ความนับถือในพระราชวงศ์ไทยของผม มีเหตุมาตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๓ เจ้ากอนเจิง ผู้นำไทใหญ่ ตอนนั้นคัดเลือกผมกับเพื่อนทหารไทใหญ่ ประมาณ ๑๐ คน ไปเป็น รปภ.ร่วมกับหน่วย ตชด.๓๒๗ ของไทย ไปถวายอารักขาสมเด็จพระเทพฯ เมื่อครั้งเสด็จหมู่บ้านเปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ตอนนั้นเป็นเด็ก ผมไม่รู้เรื่องอะไร เขาให้ไปก็ไป ให้จัดแถวก็จัดแถว ผมกับ ตชด.ไทยได้เข้าเฝ้า พระองค์ท่านถามว่า สบายดีหรือเปล่า เป็นไทใหญ่หรือเปล่า อยู่ที่ไหน ผมตอบว่า เป็นไทใหญ่ครับ อยู่บนดอย วันนั้นท่านสอนให้รักสามัคคีกัน ให้เรียนหนังสือให้เก่ง ถ้าเก่งจะทำอะไรก็ง่าย
  พอผมอายุ ๒๓ ปี ผมป่วยต้องมาเข้าโรงพยาบาลที่เชียงใหม่ นอนอยู่หลายวันผมได้ดูทีวี ก่อนนั้นไม่เคยดู ผมได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวพูดในทีวี ผมฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง มีหมอคนหนึ่งพอพูดภาษาไทใหญ่ได้ เขาเข้ามาพูดคุยให้กำลังใจผม ผมถามหมอ กษัตริย์ของไทยช่วยเหลือคนไทยอย่างไรบ้าง คนไทยเชื่อถือเขาอย่างไร เขาดีหรือเปล่า หมอผู้หญิงอายุประมาณ ๒๕ ปี ตอบดีมาก ตอบให้ผมเข้าใจง่าย ๆ เขาบอกกษัตริย์ของไทยดีไม่ดีเขาไม่พูด แต่คนไทยเชื่อถือมาก เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย
  คนวิจารณ์กันเยอะ ยังไงก็แล้วแต่ ผมพูดมาตลอด ไม่ว่าการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เรื่องความเชื่อถือศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯของผมและคนไทใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะลาว ไทย ไทใหญ่ คนเชื้อสายไท-ลาวทั่วโลก มีกษัตริย์องค์เดียวคือ พระเจ้าอยู่หัวเป็นสัญลักษณ์ของเชื้อชาติ ต่อให้ไทยรบกับไทใหญ่ ผมก็ยังศรัทธาในพระเจ้าอยู่หัวอยู่เช่นเดิม และจะจัดพิธีบูชาพระเจ้าอยู่หัวอย่างไม่เปลี่ยนแปลง เพราะพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้เป็นแบบอย่างของมนุษย์ที่สมบูรณ์ พระองค์ท่านไม่ได้พัฒนาแค่เพียงประเทศเท่านั้น แต่พระองค์ท่านมุ่งพัฒนามนุษย์ นี่คือสิ่งที่ผมศรัทธาอย่างที่สุด"
  ในยามประเทศไทใหญ่ล่มสลาย และทหารประชาชนไทใหญ่ได้รวมกำลังกันลุกขึ้นต่อสู้กู้ชาติ สิ่งสูงสุดที่ยึดเหนี่ยว ประสานจิตใจคนไทใหญ่ไว้ว่าคือ พระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้เอง ประชาชนไทใหญ่ในพม่าต่างนับถือพระเจ้าอยู่หัวไทยอย่างยิ่ง ในรัฐฉานเงินไทยที่มีรูปพระเจ้าอยู่หัวฯ คนเมืองจะไม่เอาไว้ในที่ต่ำ แต่จะเก็บไว้บนหิ้งสูงเพื่อบูชา แม้พม่าบีบคั้นไทใหญ่ ชาติเราจมหาย ไม่มีที่พึ่ง ทั้งทหารและประชาชนคนเมืองไทใหญ่ นับถือพระเจ้าอยู่หัว นับถือพระนเรศวรกันทั่วทั้งเมือง
  บนยอดดอยไตแลง แผ่นดินแสนไกลริมขอบฟ้า ที่ตั้งของกองทัพกู้ชาติไทใหญ่ พิธีบูชาคารวะในหลวงดำเนินไปอย่างศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ สูงสุดตามพระราชประเพณีของไทใหญ่ที่เคยจัดพิธีถวายการบูชาคารวะกษัตริย์ของตน ในชั่วโมงปัจจุบันพระเจ้าอยู่หัวของไทยถือเป็นมิ่งขวัญ เป็นแบบอย่าง เป็นศูนย์รวมของความศรัทธา ที่ปกแผ่พระบารมีอันร่มเย็นไปคุ้มครองเหล่าประชาชนไทใหญ่และกองกำลังกู้ชาติ ผู้ทุกข์ยาก ที่ยังอดทนฝ่าฟันทุกทางเพื่อสู้นำเอกราชและความสงบสุขมาให้ประชาชนบนแผ่นดินรัฐฉาน อย่างไม่สิ้นสุดและไม่มีวันยอมแพ้
  โดย....นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
  Cr…..ขโยมวัด จัดก้องเอิ้น
   
 30. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่
  ขอถวายพระพร
   
 31. ctpk05

  ctpk05 อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,606
  บรรยากาศการรับเสื้ิอ Bike for Dad ของจังหวัดเชียงใหม่ครับ

  IMG_9264.JPG

  IMG_9256.JPG

  IMG_9261.JPG

  IMG_9263.JPG

  IMG_9265.JPG

   
 32. หนูอ้อย

  หนูอ้อย อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  23 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,778
  12341096_1625417127719950_4600701819739079190_n.jpg
  เรื่องเล่าจากพี่ตำรวจท่านหนึ่ง..
  เคยสังเกตมั้ยเวลาพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จจะต้องเป็นช่วงเวลาดึกไม่ก็หลังเที่ยงคืนไปแล้ว ?
  ผมคิดสักพัก ?เอ่อ ! ก็จริงๆนะ...
  แล้วเอรู้มั้ย ครั้งนี้ขนาดท่าบประชวร แต่ท่านก็ให้รอจนถึงดึกจึงค่อยเสด็จ...ด้วยเพราะท่านห่วงว่าเวลาท่านเสด็จมาตอนกลางวัน จะต้องปิดถนนจะทำให้ประชาชนเดือดร้อน
  ผมฟังแล้วก็น้ำตาจะไหล มาหาข้อมูลในเน็ตดูก็ทำให้รู้ว่าแทบทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้จริงๆ

  พ่อไม่สบายแต่พ่อยังห่วงประชาชนของพ่อจะเดือดร้อนมากกว่าห่วงตัวเอง
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
  Cr : พี่ตำรวจผู้ภักดี

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  1478809r11ydjnleu.gif
   
 33. Kop16

  Kop16 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  5 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  2,461
  อยากให้พวกล้มสถาบันเดินห้างวันนี้ (ส 5 ธ.ค. 58) จังเลย คงอกแตกตาย
   
 34. hey guys

  hey guys อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,066
  ขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ได้แสดงความคิดเห็น ล้วนนำความซี่งความสุขความ ประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับ

  รู้สีกยินดีอย่างมาก ที่เรามีคุณตะนิ่นตาญีเป็นผู้น่าเคารพนับถือ

  พระปฐมบรมราชโองการ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม"
  แผ่นดิน ที่ พระองค์ ทรงครอง ใน ฐานะ พระมหากษัตริย์ หรือ ประมุข ของ ประเทศ นั้น

  พระองค์ ทรงครองแผ่นดิน ตามสิทธิ และ หน้าที่ ...

  พระราชอำนาจ ทั้งปวงที่ทรงมีอยู่ ก็ ปรากฏ อยู่ ใน กฏหมายสูงสุด ที่ ใช้ ปกครอง ประเทศ

  พระองค์ ก็ มิได้ทรงใช้ โดย พร่ำเพรื่อ หาก แต่ เพื่อ ประโยชน์สุขแก่ มหาชนชาวสยาม โดยแท้

  เป็นการใช้ พระราชอำนาจ โดย ธรรม อย่างแท้จริง............
  ตะนิ่นตาญี

  วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

  เวลา ๑๙.๒๙ นาฬิกา

  ตรงนี้สำคัญมากครับ คุณตะนิ่นตาญีอธิบายให้ผมได้เข้าใจแจ่มชัด

  แสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงเที่ยงตรงเที่ยงธรรม และทรงยึดมั่นอย่างแม่นยำในระบบการปกครอง นับแต่วันแรกทีเดียว
  และยังทรงใช้คำว่า ครองแผ่นดิน แทนคำว่าปกครองแผ่นดิน ท่านทรงเมตตาอย่างแท้จริง

  คนไทยช่างโชคดีที่สุดในโลกแล้วครับ

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
   
 35. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  สาส์นจากประธานาธิบดีรัสเซีย ถวายพระพรฯ ในหลวง
   
 36. ตะนิ่นตาญี

  ตะนิ่นตาญี อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  788
  ไม่รู้ จะพูดอย่างไร-จะเขียนอย่างไร จึงจะอธิบายความรู้สึกนี้ได้

  ความรู้สึกซาบซึ้ง กับ ความจงรักภักดี ต่อ ในหลวง ของ คนไทย ... ของ เพื่อนเพื่อน ทุกคน

  ที่แสดงออกมา เป็นถ้อยความอวยพระพรบ้าง เป็นกิจกรรมที่ครอบครัวเข้าร่วมบ้าง

  หรือ เป็น เรื่องราวดีดี อันเป็น สิ่งละอัน-พันละน้อย ต่างต่าง ที่ นำมา แบ่งปัน กัน ให้ มีความสุข

  รวมทั้ง ภาพวาด ของ คุณ ctpk05 เหล่านี้ บ่งบอกให้เห็น ความรัก ของ คนไทย ที่มีต่อ ในหลวง พระองค์นี้

  ขอบพระคุณ ใน ความจงรักภักดี ต่อ ในหลวง ของ เพื่อนเพื่อน ทุกคน ครับ

  HmETO4.jpg

  เมื่อประมาณปี พุทธศักราช ๒๕๐๓ ทรงเสด็จประพาส ประเทศสหรัฐอเมริกา

  เมื่อเสด็จไปถึง ได้มี ผู้สื่อข่าว กราบบังคมทูลสัมภาษณ์ เรื่องราวต่างต่างมากมาย ก่อนที่ ผู้สื่อข่าวจะกราบบังคมทูลลา

  มี นักข่าวคนหนึ่ง ได้กราบบังคมทูล เป็น คำถามสุดท้าย ว่า " ทำไมพระองค์จึงทรงเคร่งขรึมนัก ไม่ทรงยิ้มเลย"

  พระองค์ทรงหันพระพักตร์ไปทางสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พลางรับสั่งว่า "นั่นไง ยิ้ม ของ ฉัน"

  v3jRiZ.jpg

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ข้าพระพุทธเจ้า นายตะนิ่นตาญี รักในหลวง

  วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

  เวลา ๒๐.๓๖ นาฬิกา

   
 37. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482
 38. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  ในหลวงเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
  ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษามาตั้งแต่ปี 2494

  แต่ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่น่าจะสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ค้นได้
  เพราะมีทั้งคำกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลของพระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรี ประธานสภาฯ และพระราชดำรัสตอบ ของปี 2498 ครับ

  คำถวายพระพรฯ ของ
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต - ในนามพระบรมวงศานุวงศ์
  จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี
  พล.อ. พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/098/3227.PDF

  พระราชดำรัสตอบ
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/098/3231.PDF
   
 39. 9d6

  9d6 สมาชิกใหม่

  สมัคร:
  31 Aug 2015
  คะแนนถูกใจ:
  12
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
   
 40. หงส์เฒ่าเสาร์ธรรม

  หงส์เฒ่าเสาร์ธรรม อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,645
  ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
   
 41. อิอิ

  อิอิ สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  93
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ
   
 42. ตะนิ่นตาญี

  ตะนิ่นตาญี อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  788
  GtD9v9.jpg

  ประเทศไทย ของ เรา มี คนไทย หลายหมู่เหล่า หลายเชื้อชาติ หลายศาสนา

  แตกต่างกัน ใน ความเชื่อ-ความศรัทธา ... แตกต่างกัน ทั้ง ฐานะทางด้านเศรษฐกิจ-ทางด้านสังคม ...

  แตกต่างกัน ใน แนวความคิด ใน เรื่องการเมือง

  หากแต่ทุกคนเข้าใจเป็นอันดีว่า เสาหลัก ของ ความเทิดทูน ความเชื่อมั่น นั้น คือ สถาบัน ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์

  ซึ่งเป็นเครื่องหล่อหลอมหุ้มห่อหัวใจของคนไทยเข้าเป็นหนึ่งเดียว เป็นพลังอันแกร่งกล้า

  เป็นร่มฟ้า แห่ง สามัคคีธรรม อันยิ่งใหญ่ เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ที่ ต่างชาติรู้ดี !

  2k2q80.jpg

  เพื่อนเพื่อน-พี่พี่ ทุกคนที่อายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป ก็ ได้พักผ่อนหย่อนกาย วางมือจากงานต่างต่าง

  แต่ ในหลวง ของ แผ่นดินไทย พระองค์นี้ ไม่เคยละทิ้งการทรงงาน

  ไม่เคยคำนึงถึงความสุขส่วนพระองค์ มากไปกว่าความสุข ของ ปวงชนชาวไทย !

  พระองค์จะทรงพระเกษมสำราญยิ่งนัก ยามเมื่อทอดพระเนตรเห็นพสกนิกร ของ พระองค์ อยู่ดี-มีสุข

  ยามใดที่ทรงเห็นประชาชนคนไทยมีทุกข์ พระองค์จะทรงดั้นด้นไปเยี่ยมทุกถิ่นที่

  ไม่ว่าที่แห่งนั้นจะทุรกันดารประการใด พระองค์ไม่เคยย่อท้อ เหน็ดเหนื่อย ...

  QqBEq5.jpg

  ที่เดือดร้อน .......... ก็จะเย็นลง

  ที่สับสนวุ่นวาย .......... ก็กลับกลายเป็นความสามัคคี

  ที่แห่งใดแห้งแล้ง .......... ก็เปลี่ยนแปลงชุ่มฉ่ำดี

  ครั้นขัดสนในชีวี .......... ก็จะมีความอุดมสมทวี

  asAWcd.jpg

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ข้าพระพุทธเจ้า นายตะนิ่นตาญี รักในหลวง

  วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙

  เวลา ๑๗.๒๗ นาฬิกา

   
 43. ctpk05

  ctpk05 อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,606
  558000013948001.JPE
  วันนี้ (6 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในการพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และทรงสดับพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกัณฑ์ ๑ โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

  558000013948002.JPE

  558000013948003.JPE

  558000013948005.JPE
   
 44. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482
 45. ตะนิ่นตาญี

  ตะนิ่นตาญี อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  788
  fvhbf7.jpg

  นาย เดนิส เกรย์ เคยเขียนไว้ในนิตยสารสวัสดี ของ การบินไทย ว่า

  ตัวเขาเคยได้กราบบังคมทูลถาม ว่า ...

  "ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท คิดว่าวันที่มีความสุขคือวันไหน"

  พระราชกระแสรับสั่งตอบว่า "บาเจาะ"

  ทำเอา ทุกคน งง เพราะไม่เข้าใจ ความหมาย นี้

  บาเจาะ เป็น ชื่ออำเภอ ทาง ปักษ์ใต้ มี พื้นที่เป็นปลักตม ทุรกันดาร

  ทุกปี น้ำจะท่วมอย่างน่ากลัว ทำให้ ไร่นา เสียหาย หมด

  เมื่อ พระองค์ เสด็จ ไปแถวนั้นเป็นครั้งแรก ...

  ทรง ชี้แนะ ให้ ขุดคลองระบายน้ำออกสู่ทะเล

  พอถึงเดือนธันวาคม ในปีเดียวกันนั้น คลอง ก็ เสร็จ เรียบร้อย

  wrs91o.jpg

  ในเวลาต่อมา ขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่เชียงใหม่ ...

  อธิบดีกรมชลประทาน ที่เคยตามเสด็จ ไป อำเภอบาเจาะ ด้วยนั้น

  ได้ ขอพระราชทานขอเข้าเฝ้า ในหลวง ... จะเป็นเพราะด้วยความตื่นเต้นหรืออย่างไรไม่ทราบ

  เขา ตะโกน ขึ้น ด้วยความดีใจ ว่า "ได้ผลแล้ว ... ได้ผลแล้ว"

  พระองค์ ทรง มี รับสั่งถามว่า "ได้ผลอะไร?"

  อธิบดีกรมชลประทาน กราบบังคมทูลว่า "บาเจาะ พะยะค่ะ ได้ผลดีมาก ...

  ชาวบ้าน ดีใจ กันยกใหญ่"


  Y46bNA.jpg


  ว่ากันว่า พระราชอาณาจักร นั้น เหมือนกับ ปิรามิด คือ มี กษัตริย์ อยู่ข้างบน

  ประชาชน อยู่ ข้างล่าง แต่ สำหรับ ประเทศไทย เรานี้ กลับตรงกันข้าม

  นี่ คือ ความจริง ที่ไม่อาจปฏิเสธ ได้ !

  d1VbaA.jpg

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ข้าพระพุทธเจ้า นายตะนิ่นตาญี รักในหลวง

  วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

  เวลา ๒๐.๑๑ นาฬิกา

   
  หนูอ้อย, แสงธูป, Alamos และอีก 1 คน ถูกใจ.

Share This Page