ขมวดปมงบบริหารจัดการน้ำจาก อผศ. สู่ บก.ทท.-ทบ. ยอดรวม 5.5 พันล.

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย มือดี จากพระนคร, 4 ต.ค. 2016

 1. มือดี จากพระนคร

  มือดี จากพระนคร อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  3 Jun 2016
  คะแนนถูกใจ:
  64
  “…เพราะต้องไม่ลืมว่า คราวนั้นคณะกรรมการสิทธิพิเศษฯ อ้างว่า อผศ. มีประสิทธิภาพและเครื่องมือพร้อมสรรพ แต่เอาเข้าจริงกลับ พบว่า บางสัญญามีการจ้างช่วงให้เอกชนเข้ามาดำเนินงานแทน แล้วคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใช้ ‘หลักเกณฑ์’ หรือมองเห็น ‘ประสิทธิภาพ’ อะไรในการคัดเลือกหน่วยงานทางทหารทั้งสองหน่วยงานดังกล่าว เข้าไปดำเนินงานตามโครงการนี้ด้วย ?...”  ในที่สุดคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ คือให้กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบก เข้าไปดำเนินการในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพิ่มเติม ปี 2559 รวม 1,026 โครงการ วงเงิน 1,300,305,100 บาท แบ่งเป็น

  สำหรับโครงการดังกล่าว เกิดขึ้นจากผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2559 โดยมีนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์) เป็นประธานฯ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพิ่มเติม ปี 2559 ตามที่กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการมา

  โดยโครงการนี้มีหน่วยงานเสนอโครงการจำนวน 9 หน่วยงาน รวม 3,200 โครงการ วงเงินรวมประมาณ 15,093 ล้านบาท ซึ่งหากดำเนินการเสร็จแล้วจะได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 252 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 1,613 ครัวเรือน มีพื้นที่รับประโยชน์ 3,792,000 ไร่

  โดยกองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบก ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจพื้นที่และจัดทำรายละเอียดประมาณการงานดังกล่าวแล้ว ต่อมานายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม โดยกองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบก เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 1,300,305,100 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน 1,026 โครงการ ได้แก่

  กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 105 โครงการ วงเงิน 157,942,300 บาท และกองทัพบก 921 โครงการ วงเงิน 1,142,362,800 บาท

  อย่างไรก็ดี กระทรวงกลาโหมพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบนั้น เป็นโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน รวมทั้งสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรสำหรับช่วงปลายฤดูฝน ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว

  แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ของกองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบกมีจำกัด ประกอบกับมีแผนโครงการอื่นรองรับไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่สามารถปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาดำเนินการเพื่อการนี้ได้ จึงขอให้คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบกลางปี 2559 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ทั้งหมด 1,300,305,100 บาท แก่ทั้งสองหน่วยงานเพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมขอมาแล้ว

  (อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม : https://cabinet.soc.go.th/doc_image/2559/9932143317.pdf)

  เพื่อขยายความให้ชัดขึ้น สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รวบรวมผลงานการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางทหารให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้

  ก่อนหน้านี้ช่วงรัฐประหารเมื่อปี 2557 ใหม่ ๆ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติอนุมัติให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ได้รับสิทธิพิเศษในการดำเนินการขุดลอก ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ำทั่วประเทศ โดยอ้างว่า คณะกรรมการสิทธิพิเศษฯ กระทรวงการคลัง ตรวจสอบแล้วพบว่า มีประสิทธิภาพตามที่ขอ

  อย่างไรก็ดีภายหลัง อผศ. เข้ามาดำเนินงานดังกล่าว กลับพบอุปสรรค-พิรุธ หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอใช้ จนต้องทำสัญญาเช่าเครื่องจักรกับเอกชน แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เป็นการทำสัญญาจ้างให้กลุ่มเอกชน ‘ก๊วนคุณนาย อ.-ส.จ.ผู้กว้างขวางแห่งสุพรรณบุรี’ นำสัญญาไปขายช่วงต่อ แล้วมีการเรียกหัวคิวกัน ทำให้ผู้รับเหมารายย่อยซึ่งได้งานช่วงสุดท้ายไป ทำงานไม่เสร็จ มีการทิ้งงาน หรือไม่ได้รับเงินเป็นจำนวนมาก

  กระทั่งนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของ อผศ. ซึ่งปัจจุบันสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบุว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ของ อผศ. เข้าไปเกี่ยวข้อง ปัจจุบันเรื่องยังอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

  (อ่านประกอบ : ขมวดพิรุธ อผศ.ขุดคลองก่อนสรุป 'คนใน'ไม่ผิด! ‘อิศรา’คุ้ย-กก.สอบไม่เจอ?)

  เบื้องต้น พบว่า อผศ. ได้รับงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน และหน่วยงานอื่นในการเข้าไปขุดลอก ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ำในทั่วประเทศ นับตั้งแต่ต้นปี 2558-ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 1,361 โครงการ วงเงินประมาณ 4,247 ล้านบาท

  (อ่านประกอบ : เทียบชัด! งบขุดคลอง อผศ. รบ.‘ปู VS บิ๊กตู่’ใครจัดให้มากกว่า?)

  นี่ยังไม่นับ กรณีหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมราชทัณฑ์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ จ้างทำให้ผลิตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เกาะกันกระสุน เสื้อผ้าของผู้ต้องขัง หรือบริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ด้วย

  หากนับรวมวงเงินเบ็ดเสร็จที่ อผศ. ได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานรัฐทั้งหมด ยอดจะพุ่งไปอยู่ที่ 3,083 โครงการ วงเงินรวมประมาณ 6,321 ล้านบาท

  ดังนั้นสิ่งน่าจับตาต่อจากนี้คือ การดำเนินการของกองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบกตามแผนบริหารจัดการน้ำเพิ่มเติมปี 2559 นั้น จะเกิดปัญหาขึ้นเหมือนกับเมื่อครั้งที่ อผศ. เข้าไปดำเนินการหรือไม่ ?

  เพราะต้องไม่ลืมว่า คราวนั้นคณะกรรมการสิทธิพิเศษฯ อ้างว่า อผศ. มีประสิทธิภาพและเครื่องมือพร้อมสรรพ แต่เอาเข้าจริงกลับ พบว่า บางสัญญามีการจ้างช่วงให้เอกชนเข้ามาดำเนินงานแทน ?

  มาคราวนี้ กระทรวงกลาโหม อ้างว่า ได้ให้กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบก เข้าไปสำรวจพื้นที่ดูแล้ว ประเมินวงเงินที่ต้องใช้ประมาณ 1.3 พันล้านบาท แต่ขอใช้จากงบฉุกเฉิน เนื่องจากงบปัจจุบันดำเนินการตามแผนงานอื่นไปหมดแล้ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่เสนอด้วย

  แล้วคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใช้ ‘หลักเกณฑ์’ หรือมองเห็น ‘ประสิทธิภาพ’ อะไรในการคัดเลือกหน่วยงานทางทหารทั้งสองหน่วยงานดังกล่าว เข้าไปดำเนินงานตามโครงการนี้ด้วย ?

  ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร แต่นี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะต้องจับตาและติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

  เพราะหากนับรวมกับงบขุดคลอง และการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดหากนับตั้งแต่ อผศ. จนมาถึงกองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบก ยอดจะพุ่งไปถึง 4,247 ล้านบาท + 1,300 ล้านบาท จะเท่ากับ 5.5 พันล้านบาท เลยทีเดียว !http://www.isranews.org/isranews-scoop/item/50533-iiimo.html
   
 2. มือดี จากพระนคร

  มือดี จากพระนคร อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  3 Jun 2016
  คะแนนถูกใจ:
  64
 3. Alamos

  Alamos อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  7,052
  รับไม่ได้ที่มือดีกล้าทิ้งศาสดาที่มือดีอ้างว่านับถืออย่างไร้ค่าเหมือนเสื้อแดงติดคุกที่เมื่อก่อนอ้างว่าเป็นเพื่อนนะเหรอครับ
   
  hey guys likes this.
 4. 5555

  5555 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  18 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,450
  อันนี้ยังมีรายละเอียดโครงการ แล้วลงมือทำกันไปแล้ว
  ไม่เหมือนให้พวกดีแต่พูด ขอกู้เงิน สามแสนกว่าล้าน โดยที่ยังไม่รู้จะไปทำอะไร
  ไม่รู้แมร่งประเมินงบประมาณมาจากไหนของมัน
  ส่วนเรื่องมีโกง มีคอรัปชั่นก็ว่ากันไป
  มือดี ติ่งเผาไทย สงสัยตรงไหน คิดว่ามันมีโกงก็ไปยื่น ปปช.
  อย่าเอาแต่คาบน้ำลายคนอื่นมาพ่นให้เหม็นดีกว่าน๊ะ
   
  ชายน้ำ likes this.
 5. ชายน้ำ

  ชายน้ำ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  9 Feb 2015
  คะแนนถูกใจ:
  7,081
  มันก็รับจ้างพ่นให้เน่าเหม็นได้แค่แถวนี้ละครับ ไม่มีปัญญาทำอย่างอื่น

  บางทีจะเข้าเว็บสภากาแฟผมต้องอุดจมูกก่อน
   
 6. hey guys

  hey guys อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,066
  -
  รับไม่ได้ไร้เพื่อน
  รับไม่ได้แล้งน้ำ รับแค่3ทู้20 แปะแทบตายได้แต่ค่าเหล้าขาวแกล้มตูดไก่ปิ้ง
  อนาถชีวิตรันทด
   
 7. plunk

  plunk อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,509
  ตัดแปะ ทุกวัน
   

Share This Page