กรณีศึกษา C programming by สุกิต

กระทู้ใน 'ห้องนั่งเล่น' โดย sugit, 10 Mar 2016

 1. sugit

  sugit อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  10 Mar 2015
  คะแนนถูกใจ:
  1,111
  Code:
  #include <stdio.h>
  #define PAY_RATE3 10
  #define PAY_RATE1 8.75
  #define PAY_RATE2 9.33
  #define PAY_RATE4 11.2
  #define OT_RATE 5 // additional ot
  #define TAX_FIRST 0.15
  #define TAX_SECOND .20
  #define TAX_REST .25
  #define FIRST_STEP 300
  #define SECOND_STEP 150
  
  int main(void)
  {
  int hour,fla,fla2,choi,cyfla,avoi;
  int inn;
  float gros,taxes,net;
  float prate;
  char ch;
  cyfla = 1;
  prate = 0.0;
  do
  {
  fla2 = 0;
  while(fla2 == 0)
  {
    //introduces pay rate per hour
    
    for(inn = 0;inn < 65;inn++)
      printf("*");
    printf("\n");
    printf("1) $8.75/hr");
    for(inn = 0;inn < 25;inn++)
      printf(" ");
    printf("2) $9.33/hr\n");
    printf("3) $10.00/hr");
    for(inn = 0;inn < 24;inn++)
      printf(" ");
    printf("4) $11.20/hr\n");
    printf("5) quit\n");
    for(inn = 0;inn < 65;inn++)
      printf("*");
    printf("\n");
    
    avoi = scanf("%d",&choi);
    if(avoi != 1)
    {  ch = getchar();
      printf("avoid\n");
      choi = 6;
    }
    // assign prate by switch
    switch(choi)
    {
      case 1: prate = PAY_RATE1; break;
      case 2: prate = PAY_RATE2; break;
      case 3: prate = PAY_RATE3; break;
      case 4: prate = PAY_RATE4; break;
      case 5: cyfla = 0; break;
      default: printf("Please use choice 1 to 5.\n");
        
    }
    if(prate > 0.0 || cyfla == 0)
      fla2 = 1;
  }
  if(choi != 5)
  {
  printf("Enter your work hours in a week\n");
  fla = scanf("%d",&hour);
  }
  while(fla == 1 && cyfla != 0)
  {
    gros = hour * prate;
    if(hour > 40)
      gros += OT_RATE * (hour - 40);
    if(gros <= FIRST_STEP)
      taxes = TAX_FIRST * gros;
    else // gros > FIRST_STEP
    {
      taxes = TAX_FIRST * FIRST_STEP;
      if(gros <= (FIRST_STEP+SECOND_STEP))
      {
        taxes += TAX_SECOND * (gros-FIRST_STEP);
      }else // gros > (FIRST_STEP+SECOND_STEP)
      {
        taxes += TAX_SECOND * SECOND_STEP;
        taxes += TAX_REST * (gros-(FIRST_STEP+SECOND_STEP));
      }
    }
    net = gros - taxes;
    printf("gross pay is %.2f, taxes pay is %.2f and \
  net pay is %.2f\n",gros,taxes,net);  
    printf("Enter your work hours in a week\n");
    fla = scanf("%d",&hour);
    ch = getchar();
  }
  prate = 0.0;
  }while(cyfla == 1);
  return 0;
  }
  
  กรณีแรก อันตรายในการใช้ switch หาก variable ที่เรานำมาทดสอบกับ switch

  ไม่สามารถใส่ค่าลงไปได้ เช่นในกรณีนี้ ให้ใส่ 1-5 แต่ถ้าเราไปเผลอ กดตัวอักษรเช่น

  q แบบนี้ จะทำให้ variable นั้นไม่มีค่าเมื่อเข้ามา test ที่ switch ซึ่งอยู่ใน while loop

  จะเจอ loop นิรันดร์ทันที แบบไม่มีการเทสต์ใด ๆ ทั้งสิ้น อันตรายมาก ๆ

  เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นต้องมีการเทสต์ว่า ค่า variable นั้นมีค่าหรือไม่ ถ้าไม่มี

  ก็ให้ assign ค่าให้อัตโนมัติไปเลย


  ส่วน ch = getchar() ที่ใส่ไปนั้น เพื่อรองรับ character

  ที่จะเกิดขึ้น กรณี ที่เรา พิมพ์ q หรือ ตัวอักษรอื่นเป็น input ซึ่ง

  มันจะถูก assign ค่าให้ scanf ถัดไปใน loop ทันที หากไม่มี getchar() ตรงนี้รองรับ
   
  Alamos และ อาวุโสโอเค ถูกใจ.
 2. sugit

  sugit อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  10 Mar 2015
  คะแนนถูกใจ:
  1,111
  Code:
  #include <stdio.h>
  #define ARTICHOKE_PRICE 2.05
  #define BEET_PRICE 1.15
  #define CARROT_PRICE 1.09
  #define DISCOUNT 0.05
  #define SHIPPING_FIRST 6.5
  #define SHIPPING_SECOND 14
  #define SHIPPING_ADD 0.5
  int main(void)
  {
  int a_po,b_po,c_po,pou,tol_po;
  float a_co,b_co,c_co;
  float tol_co,dis,ship,net;
  int fla,fla2,cyfla,inn;
  char choi,ch;
  float pric;
  pric = 0.0;
  a_po = b_po = c_po = pou = tol_po = 0;
  a_co = b_co = c_co = 0.0;
  tol_co = dis = ship = net = 0.0;
  do
  {
  fla2 = fla = 0; cyfla = 1;
  while(fla2 == 0)
  {
    //introduces all vegitable  
    for(inn = 0;inn < 65;inn++)
      printf("*");
    printf("\n");
    printf("a) artichoke");
    for(inn = 0;inn < 24;inn++)
      printf(" ");
    printf("b) beet\n");
    printf("c) carrot");
    for(inn = 0;inn < 27;inn++)
      printf(" ");
    printf("q) quit\n");
    for(inn = 0;inn < 65;inn++)
      printf("*");
    printf("\n");
    choi = getchar();
    // assign pric by switch
    switch(choi)
    {
      case 'a': pric = ARTICHOKE_PRICE; break;
      case 'b': pric = BEET_PRICE; break;
      case 'c': pric = CARROT_PRICE; break;
      case 'q': cyfla = 0; break;
      default: printf("Please use choice a b c or q.\n");
        ch = getchar();    
    }
    if(pric > 0.0 || cyfla == 0)
      fla2 = 1;
  }
  if(choi== 'a' || choi == 'b' || choi=='c' )
  {
  printf("Enter your order in pound\n");
  fla = scanf("%d",&pou);
  }
  if(fla==1)
  {
    if(choi == 'a')
    {
      a_po += pou;
      a_co += pou * pric;  
    }else if(choi == 'b')
    {
      b_po += pou;
      b_co += pou * pric;
    }else if(choi == 'c')
    {
      c_po += pou;
      c_co += pou * pric;
    }
    tol_co += pou * pric;
    printf("At moment your order is %d artichokes, \
  %d beets, %d carrots and it costs %f dollars\n", \
  a_po,b_po,c_po,tol_co);    
  }else
  {
    if(cyfla != 0)
      printf("your order is not correct\n");
      ch = getchar();
  }
    if(cyfla != 0)
    {
      ch = getchar();
      pric = 0.0;
    }
  
  }while(cyfla==1);
    net = tol_co;
    tol_po = a_po + b_po + c_po ;
  if(tol_co >= 100)
  {
    dis = tol_co * DISCOUNT;
  }
    net -= dis;
  if(tol_po <= 5)
  {
    ship = SHIPPING_FIRST;
  }else if(tol_po < 20)
  {
    ship = SHIPPING_SECOND;
  }else
  {
    ship = ((tol_po - 20) * SHIPPING_ADD) + SHIPPING_SECOND;
  }
    net += ship;
    printf("Overall your order is\n");
  printf("         ARTICHOKES    BEETS   CARROTS    TOTALS\n");
  printf("order in pounds %12d %12d %12d %12d\n" \
  ,a_po,b_po,c_po,tol_po); 
  printf("price      %12.2f %12.2f %12.2f\n" \
  ,ARTICHOKE_PRICE,BEET_PRICE,CARROT_PRICE);
  printf("cost in dollars %12.2f %12.2f %12.2f %12.2f\n" \
  ,a_co,b_co,c_co,tol_co);
  printf("And finally it bills\n");
  printf(" VEGITABLE COST    DISCOUNT  SHIPPING COST    NETS PAY\n");
  printf(" %14.2f %14.2f %14.2f %14.2f\n" \
  ,tol_co,dis,ship,net);
  printf("Thank you for your purchase, Good bye!\n");
  return 0;
  }
    
  กรณีต่อไป คือ ที่ผมสังเกตจาก switch

  จะเห็นว่า หากเราเลือกค่าให้ variable

  แล้วค่าไม่ตรงกับที่เราเลือก เช่นกรณี code นี้

  choi = getchar()

  หากเรากด อย่างอื่น นอกจาก a,b,c,q แล้ว

  เราจำเป็นต้อง มี code

  ch = getchar() มารองรับ ไม่เช่นนั้น

  เมื่อกลับเข้า loop จะมีตัวอักษรค้างอยู่ 1 ตัว


  สรุปได้คร่าว ๆ ว่า กรณีที่เราจะใช้ ch = getchar()

  มารองรับ ตัวอักษรคงค้าง มี 2 กรณีแล้ว

  คือ กรณีแรก หากผ่านการ scanf ไปแล้ว ไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่

  แล้วต้อง วน loop เพื่อไปเจอกับ scanf อีกครั้งทันที


  กับกรณีที่สอง หากเรา assign ค่าให้ variable ที่จะไปทดสอบ

  กับ switch แล้วไม่ได้ค่าที่ต้องการ (ไม่มีค่า)

  ซึ่งกรณีนี้ จะเจอ loop นิรันดร์ อย่างที่เคยบอก

  หรือมีค่าแต่เข้า default แม้ไม่เจอ loop นิรันดร์

  แต่จะเหลือ character ค้างอยู่ 1 ตัว


  ซึ่งหากเราไม่เก็บค่านี้ไป

  การวน loop แม้ทำได้ แต่จะเกินไป 1 ครั้งเสมอ

  คือ เข้า default 2 รอบนั่นเอง


  แต่หาก เราจะใช้ getchar ไว้รองรับตอนจบ

  เหมือน code ที่แล้ว หากกรณีที่ไม่มี

  character ค้างไว้ อย่างกรณี code นี้ หาก

  เรากด q เพื่อออก (ซึ่งไม่มี อักษรคงค้าง) ถ้าเราไม่ทดสอบ

  ว่าเป็นการออกอย่างถูกต้อง ดัง code

  if(cyfla != 0)

  เราจะเจอ getchar อีกตัว ซึ่งทำให้ user ต้องกด

  enter เพื่อผ่านไปยังจุดสรุป ซึ่งไม่ควรจะมี
   
 3. sugit

  sugit อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  10 Mar 2015
  คะแนนถูกใจ:
  1,111
  จากการได้อ่านข้อมูล เพิ่มเติม

  ทำให้ผมลองมาสรุปผลใหม่ ว่า

  จากการอ่าน input ด้วย getchar กับ scanf นั้น

  มีข้อแตกต่างคือ getchar จะไม่ข้าม new line character

  ซึ่งเกิดจากการกด enter เพื่อส่งผ่านข้อมูล

  ที่ buffer ได้เก็บไว้ ขณะที่เราใช้ keyboard พิมพ์ลงไป

  ใน command line ขณะที่ scanf จะข้ามตัวนี้ไป


  ซึ่ง ผมก็ได้พิจารณาว่า เมื่อเราพิมพ์ข้อมูลลงไป

  ถ้า ยังอยู่ใน loop เราก็จะมองข้าม new line character ไปไม่ได้

  หาก getchar เกิดขึ้นติดต่อกัน เราจำเป็นต้อง เคลียร์ new line ch ออกก่อน


  และหาก scanf ติดต่อกัน เราจำเป็นต้องพิจารณาว่า scanf นั้นสำเร็จหรือไม่

  ถ้าไม่ ค่าที่ว่า จะถูกนำไปส่งต่อให้ scanf ถัดไป ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวัง

  จาก flow ของโปรแกรม ดังนั้นกรณีนี้ เพื่อความปลอดภัย

  เราควรจะเคลียร์ ด้วย getchar จะดีที่สุด

  เพราะไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ getchar จะรองรับ character ได้อยู่ดี

  คือ ถ้าไม่สำเร็จ getchar จะรองรับ character ตัวนั้น แล้วส่งผ่าน new line ไปให้

  scanf ตัวต่อไป ซึ่งจะถูกข้ามไป

  แต่ถ้าสำเร็จ getchar จะรองรับ new line ch ซึ่งก็ไม่ได้ถูกใช้งานอยู่แล้ว


  กับ กรณีสุดท้าย getchar แล้วต่อด้วย scanf

  กรณีนี้ จะต้องพิจารณาว่า จะต้องรองรับ new line ch หรือไม่

  ถ้ากรณีที่ เมื่อผ่าน getchar แล้วต้องเข้า scanf แน่ ๆ

  อันนี้ ไม่ต้อง เพราะ scanf จะข้าม new line ch ไป

  แต่ถ้าถึงเงื่อนไข ที่ผ่าน getchar แล้ว ไม่ต้องผ่าน scanf อีก

  อันนี้ ต้องเทสต์ เพื่อทำการเคลียร์ new line ch ให้หมด
   
 4. Alamos

  Alamos อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  7,052
  จำได้ว่าสมัยก่อน เคยเรียนเขียนภาษา c แต่ไม่เคยรันผ่านซักที ขนาดตามหนังสือทุกตัวอักษรแล้วนะ
   
 5. sugit

  sugit อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  10 Mar 2015
  คะแนนถูกใจ:
  1,111
  วิธี declare string ในภาษา C

  เนื่องจาก C ไม่มี object string แบบ java

  ก็เลยต้อง declare โดยใช้ 3 แบบ ของ char

  1 char array แบบกำหนด size ล่วงหน้า เช่น

  char word[7] = "String";

  กรณีนี้ต้องระวัง ไม่ให้ size ซึ่ง ณ ที่นี้ คือ 7 น้อยเกินไป

  เพราะ ต้องเผื่อพื้นที่ให้ null character ซึ่งเป็นตัวระบุการ "จบ string"

  คือ 'S' , 't' , 'r' , 'i' , 'n' , 'g' , '\0' 7 ตัวพอดี แต่จะน้อยกว่าก็ได้

  ถ้าน้อยกว่า ตัวที่เหลือ ก็จะเป็น null character เช่นกัน


  2 char array แบบไม่กำหนด ขนาดล่วงหน้า เช่น

  char word[] = "String"; อันนี้เกือบเหมือนอันแรก แต่ให้

  compiler เป็นคนกำหนด size ให้เมื่ออ่านตัวหนังสือที่ให้ไป

  ในที่นี้คือ 7 byte 6 ตัวหนังสือบวกด้วย null character


  3 char pointer เช่น

  char * word = "String";

  อันนี้คือ บอกว่า pointer to char ตัวนี้ ชี้ไปที่ตัวแรก

  ก็คือ S ของตัวหนังสือ String ขนาดของ variable ตัวนี้

  มีขนาดเท่ากับ pointer to char เท่านั้นไม่ใช่ขนาดของ ตัวหนังสือทั้งหมด

  แต่ pointer to char นี้ต้อง assign ค่าให้เท่านั้น ไม่ว่าจะในการ

  declare แบบนี้ หรือ assign ค่าจาก pointer to char ตัวอื่น

  ไม่สามารถทำแบบนี้ได้

  char * word;

  word = "String"; แบบนี้ผิดทันที เพราะการ declare ครั้งแรก

  ไม่มีค่า address ให้ pointer ตัวนี้แต่อย่างใด ถ้ามาเจอบรรทัดที่สอง

  จะ undefined error ได้เลย

  แต่ถ้า char * word = "String";

  char * copy;

  copy = word; อันนี้ได้ เพราะ address ที่ assign ให้ copy

  คือ address ที่ assign ให้ word ซึ่งก็คือ address ของ S

  จาก ตัวหนังสือ "String" นั่นเอง
   
 6. sugit

  sugit อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  10 Mar 2015
  คะแนนถูกใจ:
  1,111
  ต่อไปเมื่อต้องการเปลี่ยนค่า string จะทำอย่างไร

  ในที่นี้ จะเปลี่ยนค่า string ได้จะต้องไม่ declare เป็น

  const char เท่านั้น ต้องเป็น char เฉย ๆ

  และทำได้โดยการใช้ function strcpy หรือ strncpy ของ

  header <string.h> เท่านั้น

  เช่น ถ้า declare char array

  char word[7] = "String";

  สามารถเปลี่ยนเป็น

  strcpy( word, "Strong");

  หรือ strncpy( word, "Strong", 6);

  แบบที่สอง ที่กำหนดจำนวนตัวหนังสือที่เปลี่ยน

  อย่าไปรวม null character ด้วยเพราะยังไงมันต้องจบ

  ด้วยตัวนี้อยู่แล้ว ทำไปก็ไร้ความหมาย แล้ว strncpy

  คือการทับไปเลย เช่นถ้าเราทำแบบนี้

  strncpy( word, "Star", 4);

  เท่ากับ Star ทับ String ไม่ใช่ Star ทับแค่ Stri เท่านั้น


  เพราะจำนวน 4 บอกว่า เป็นกี่ตัวหนังสือจาก source

  ในที่นี้คือ "Star" ไม่ใช่ 4 ตัวหนังสือจาก destination คือ word

  ถ้าจะแทนที่บางตัวหนังสือ ต้องใช้การวนลูป char array

  เพื่อเปลี่ยนใน index ของ array ที่ต้องการ หรือถ้าต้องการแก้ตัวเดียวก็

  word[3] = 'o'; index ที่ 4 ไม่ใช่ 3 นะ เพราะ index เริ่มที่ 0

  0 , 1 , 2 , 3 <-- index ที่ 4


  การใช้ strcpy กับ strncpy ต้องระวังอย่างมากที่จะใช้กับ

  destination ที่ไม่ใช่ array เพราะถ้าเป็น pointer to char

  จะเสี่ยงมากเนื่องจากเราอาจไม่ได้ assign address ตอน declare

  เช่น char * word; แบบนี้ ถ้าแบบนี้ ใช้ strcpy หรือ strncpy

  ก็ สามารถจะไปที่ไหนก็ได้ ไม่ดีแน่ ๆ หรือถ้า pointer to char นั้น

  ชี้ไปที่ "Star" แต่ไป

  strcpy( word, "String"); เช่นนี้ g กับ null character อาจไปทับ

  ข้อมูลตัวอื่นได้เลย เป็นการเสี่ยงอย่างมากเลยนะ

  ดังนั้นใช้กับ array ปลอดภัยที่สุดเรื่อง size
   
 7. sugit

  sugit อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  10 Mar 2015
  คะแนนถูกใจ:
  1,111
  สรุปเรื่อง strcpy กับ strncpy ผิดพลาด

  ถ้าใช้ strcpy จะทับไปหมดจริง แต่ strncpy ทับไม่หมด

  ทับแค่จำนวนตัวที่เรากำหนดเท่านั้น แล้วอีกเรื่องที่พลาด

  ก็คือ strncpy ไม่ได้ใส่ null character ปิดตอนจบให้

  หาก char array นั้นว่างเปล่าแต่แรก จำเป็นต้องปิดท้ายด้วย

  การ manual ใส่ null character เอาเอง

  เช่น ถ้าเดิม declare

  char word[7];

  strncpy(word,"Star",4);

  word[5] = '\0';

  ต้องทำแบบนี้ แล้ว แก้ความเข้าใจผิดจากเดิมถ้า

  char word[7] = "Ferror";

  strncpy(word,"Terrain",3);

  printf("%s \n",word);

  จะออกมาเป็น "Terror" คือทับเท่าที่สั่ง ไม่ทับทั้งหมด

  เหมือน strcpy

  ตบท้ายด้วย strcpy แม้ว่าจะถูกทับไปแล้ว

  แต่หาก index ตัวใด ไม่ถูกทับไปด้วย จะยังคงอยู่ที่เดิมเช่น

  char word[7] = "String";

  strcpy(word,"Star");

  จะ printf("%s \n",word);

  ได้เป็น "Star" แต่จริง ๆ แล้ว เป็นการเปลี่ยนแบบนี้

  'S', 't' , 'a', 'r', '\0' , 'g', '\0'

  จะเห็นได้ว่า g กับ null character ของเดิมยังอยู่

  ถ้าเรา printf("%c \n",word[5]);

  จะยังคง ได้ g ออกมา
   
  Last edited: 10 Jul 2016
 8. sugit

  sugit อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  10 Mar 2015
  คะแนนถูกใจ:
  1,111
  เพิ่มเติม strncpy เดิมเข้าใจว่า ไม่เติม null character ในทุกกรณี

  แต่จริง ๆ มีอยู่กรณีหนึ่ง ที่จะเติมให้คือ

  ถ้าข้อมูล จาก source สั้นกว่า จำนวน character ที่ตั้งใจให้ copy เช่น

  char word[7] = "String";

  strncpy(word,"Star", 5 );

  ถ้าแบบนี้ ตัวที่ 5 ที่ copy จะเป็น null character

  ดังนั้นสรุปได้ว่า อยู่ที่ n character ที่จะใส่ลงไป ถ้ามากกว่า source

  จะเติม null แต่ถ้าไม่มากกว่า (พอดี หรือ น้อยกว่า) จะไม่เติม null

  ต้องเติมเอาเอง ถ้า target เดิมไม่มีข้อมูลอยู่
   
 9. sugit

  sugit อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  10 Mar 2015
  คะแนนถูกใจ:
  1,111
  วันนี้มีเรื่องให้ปวดหัว

  short ครับ data type short ย่อมาจาก short int

  คือ 16 bit integer นั่นเองวันนี้ผมพบหายนะ มาก ๆ

  short flag;

  เพราะดันไป scanf("%d",&flag); เท่านั้นเอง

  หายนะบังเกิดกับ ข้อมูลตัวอื่นของผมทันที มันไปทับ

  char array ของผมข้อมูลหายวับไปกับตา

  ต้องทำงี้ครับ scanf("%hd",&flag);

  ต้องใส่ h เท่านั้นเองครับ เพราะ d มันใช้กับ 4 byte ไม่ใช่

  2 byte อย่าง short ครับ มันถึงขนาด ก่อกวนข้อมูลตัวอื่นทันที
   
 10. sugit

  sugit อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  10 Mar 2015
  คะแนนถูกใจ:
  1,111
  วันนี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การต่อ string จากการทำแบบฝึกหัดอันนี้
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <ctype.h>
  char * sarr(int len,char * tem);
  void cleart(char * tem);
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    char ** sar;
    char tem[50];
    char one[2];
    int len,num,i;
    one[0] = '\0';
    one[1] = '\0';
    i = 0;
    cleart(tem);
    printf("How many word do you wish to enter? ");
    scanf("%d",&num);
    sar = (char**)malloc(num * sizeof(char*));
    printf("enter %d words now:\n",num);
    getchar();//for previous new line
    while(i < num)
    {
      one[0] = getchar();
      if(!isspace(one[0]))
        strcat(tem,one);
      else{
        len = strlen(tem);
        //printf("%s %d",tem,i);
        sar[i] = sarr(len,tem);
        i++;
        cleart(tem);
        
      }
    }
    //printf("\n");
    for(i = 0;i < num; i++)
      printf("%s\n",sar[i]);
    return 0;
  }
  char * sarr(int len,char * tem)
  {
    static char * res;
    res = (char*)malloc((len+1) * sizeof(char));
    strcpy(res,tem);
    return res;
  }
  void cleart(char * tem)
  {
    int i;
    for(i = 0; i < 50; i++)
      tem[i] = '\0';
  }
  
  ข้อแรกคือ การทำ strcat หรือการต่อ string

  จำเป็นต้องให้ ตัวต้นฉบับที่ใช้ต่อ เป็น array of char

  ผมใช้เป็น pointer to char แล้วไม่เวิร์ค เพราะแรกสุดเลย

  ต้องให้ string ต้นฉบับไม่มีอักษรใด ๆ เลย การทำให้เป็น

  pointer to char เช่น

  char * tem = ""; นำมาต่อด้วย string ตัวอื่นไม่ได้เลย

  ต้องใช้เป็น char array แล้ว clear array นี้ให้ว่างเปล่า

  ด้วยการใช้ loop แล้ว assign null character เข้าไป

  ส่วน string(ตัวแทน 1 ตัวอักษร) ที่จะเติมเข้ามา ก็จำเป็นต้อง clear ด้วย

  null character ก่อนที่จะ assing ตัวอักษรใด ๆ เข้าไป


  และกรณีการใช้ malloc เพื่อ allocate พื้นที่บรรจุตัวอักษร

  ก็จำเป็นต้องเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัว เผื่อ null character ของ คำ ๆ นั้นเสมอ
   
 11. sugit

  sugit อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  10 Mar 2015
  คะแนนถูกใจ:
  1,111
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  #define MAX 41
  int * rankF(FILE * fs);
  void numW(FILE * fs,int * num);
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    FILE *fp;
    char words[MAX];
    int * ran;
    if ((fp = fopen("wordy", "a+")) == NULL)
    {
      fprintf(stdout,"Can't open \"werdy\" file.\n");
      exit(EXIT_FAILURE);
    }
    
    puts("Enter words to add to the file; press the #");
    puts("key at the beginning of a line to terminate.");
    while ((fscanf(stdin,"%40s", words) == 1) && (words[0] != '#'))
    {
      rewind(fp);
      ran = rankF(fp);
      rewind(fp);
      numW(fp,ran);
      putc(124,fp);
      fprintf(fp, "%s\n", words);
    }
  
    puts("File contents:");
    rewind(fp);      /* go back to beginning of file */
    while (fscanf(fp,"%s",words) == 1)
      puts(words);
    puts("Done!");
    if (fclose(fp) != 0)
      fprintf(stderr,"Error closing file\n");
    return 0;
  }
  int * rankF(FILE * fs)
  {
    int cou,ch,tem,flag,i,pas;
    static int num[4] = {0,0,0,0};// suit 1-999;
    //num[3] indicate number of digit
    cou = 0;flag = 0;i = 0;pas = 0;
    while((ch = getc(fs)) != EOF)
    {
      tem = ch - 48;
      if((tem >= 0) && (tem < 10))
      {//tem is 0-9
        //printf("get in tem is %d\n",tem);
        if((i < 3) && (flag == 0) && (pas == 0))
        {//  if pas = 1 stop collect to array
          num[i] = tem;
          i++;
          num[3] = num[3]+1;
        }else if((i == 0) && (flag == 1) && (pas == 0))
        {// start first digit of new word
          //printf("on we\n");
          num[3] = 1;
          num[i] = tem;
          i++;flag = 0;
        }
        
      }else{//other char not 1-9
        if(ch == '|')
        {//pas is indicate past vertical bar
          //and reset i to zero
          pas = 1;i = 0;flag = 1;
        }else{//other char
          if(pas == 1)
          {//first char after vertical bar
            pas = 0;
          }
        }
      }
      cou++;
    }
    if (cou == 0)
    {// new file without content
      num[0] = 1;
    }
    printf("num[3] = %d\n",num[3]);
    if((num[num[3]-1])== 9 &&(num[3]< 3))
    {//1-98
      if(num[3]==1)
      {//case 9  
        num[1] = 0;
        num[0] = 1;
        num[3] = 2;
      }else{//num[3] = 2
        num[1] = 0;
        num[0] = num[0]+1;
      }
    }else if((num[num[3]-1])!= 9)
    {//case 1-999  
      num[num[3]-1] = num[num[3]-1]+1;
    }else if((num[num[3]-1])== 9 &&(num[3]>= 2) && ((num[num[3]-2])== 9))
    {// 2 last digit = 99
      if(num[3]== 2)
      {
        num[2] = 0;
        num[1] = 0;
        num[0] = 1;
        num[3] = 3;
      }else if(num[3]== 3)
      {
        num[2] = 0;
        num[1] = 0;
        num[0] = num[0]+1;
      }
    }
    return num;
  }
  void numW(FILE * fs,int * num)
  {
    int i;
    for(i = 0; i < 4; i++)
        printf("%d ",num[i]);
      printf("\n");
    if(num[3] == 0)
    {//first rank
      putc((num[0]+48),fs);
    }else{
      for(i = 0; i < num[3]; i++)
      {
        putc((num[i]+48),fs);
      }
    }
  }
  
  การตรวจสอบ file pointer ทุกครั้ง จะมีการเปลี่ยนแปลง

  ตำแหน่งของ pointer ที่ชี้ไปที่จุดใด ๆ ใน file

  ถ้าจำเป็นต้องเขียน หรือ ตรวจสอบครั้งใหม่ ต้องทำการ

  reset ตำแหน่งของ file ใหม่ทุกครั้ง ด้วยคำสั่ง rewind

  เช่นใน code นี้มีการเปลี่ยนตำแหน่งถึงสองครั้ง

  คือตอนใช้ function หาตำแหน่งของ เลขลำดับคำใน file

  และตอนที่ให้เขียนคำใหม่ลงไปใน file คำสั่ง rewind จึงต้อง

  เกิดขึ้นตามการใช้คำสั่งนั้น ๆ เพื่อสามารถรองรับการทำงาน

  ครั้งใหม่ได้
   
 12. sugit

  sugit อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  10 Mar 2015
  คะแนนถูกใจ:
  1,111
  ขอบันทึกคร่าว ๆ เกี่ยวกับ พื้นฐาน

  ของ การสร้าง window ขึ้นมาหนึ่งอัน

  โดยการใช้ window api นะครับ


  1. สร้าง windowclass
  1 class สามารถใช้ได้ กับ window ที่จะปรากฏในโปรแกรม หลาย ๆ window
  ตัว properties ที่สำคัญมากของ windowclass มีสองตัวคือ
  1.1 window procedure ซึ่งจะทำการรับ pointer to function ของ function
  ที่จะกำหนด ความเป็นไปของ window หนึ่งอัน เมื่อรับ message จาก Windows system
  1.2 class name ซึ่งมาจาก variable ที่เป็น string (char array ที่จบท้ายด้วย null character)
  ตัวนี้ สำคัญมากเพราะจะเป็นตัวที่ program ใช้สื่อสารกับ handle ของ window นั้น ๆ
  หลังจากที่ ทำการ create window ขึ้นมาแล้ว

  2. เมื่อสร้าง class เสร็จแล้ว ให้ทำการ register class เพื่อบอกกับโปรแกรม
  ว่าจะใช้ class ใด ในการ create window
  ในชั้นนี้ ควรทำการทดสอบด้วย if clause เพื่อให้แน่ใจว่า การ register นั้นเสร็จสมบูรณ์

  3. ทำการ create window โดยใช้ class name ที่กำหนดจากข้อ 1.
  และทำการกำหนดค่า จุดพิกัด ความกว้างยาว ชื่อที่ปรากฏบน title bar
  style ของ window นั้น ๆ รวมถึง handle ของ parent window
  handle ของ menu หรือ parameters อื่น ๆ ถ้ามี
  ผลที่ได้ จะ return handle ของ window นั้น ๆ ซึ่งสำคัญมาก ๆ

  4. ทำการ show window ซึ่งจะต้องใช้ handle ของ window
  ที่ได้จาก ข้อ 3. และข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพของ window ที่จะได้รับ
  จาก ตัวโปรแกรมหลัก ( WinMain) หรืออาจกำหนดสภาพของ window เอง
  โดยทั่วไป จะเป็นขนาดธรรมดา (ไม่เต็มจอ) ถ้าไม่ก็เป็น เต็มจอ หรือ ซ่อนอยู่ใน task bar
  ซึ่งขั้นตอนนี้ client area หรือ พื้นที่ ๆ ถูกใช้โดย window นั้น ๆ
  จะถูกทำการ เตรียมพร้อม ด้วย background brush ซึ่งเป็น propeties ตัวหนึ่ง
  ที่เรากำหนดไว้ ใน window class

  5. ทำการ update window ซึ่งจะต้องใช้ handle ของ window
  อีกเช่นกัน ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอน ลงพื้นสี สร้างส่วนประกอบต่าง ๆ
  ด้วย window procedure ที่เป็น propeties ตัวหนึ่งของ window class
  จากข้อ 1.1 โดย function update window จะส่ง wm_paint message
  ไปให้ window procedure ซึ่งจะทำการ จัดการเกี่ยวกับ window
  ในส่วน block ของ code ที่เป็น case wm_paint หนึ่งใน switch case
  ของ procedure นั่นเอง
   
 13. sugit

  sugit อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  10 Mar 2015
  คะแนนถูกใจ:
  1,111
  6. เข้ากระบวนการ loop ของการรับส่ง message
  เนื่องจาก Windows system จะทำการตอบรับ event
  ต่าง ๆ ที่ user ทำลงไป ไม่ว่าจะการใช้ keyboard หรือ mouse
  การกระทำแต่ละอย่าง จะถูก Windows system บรรจุไว้ใน
  message que เพื่อให้ โปรแกรมที่เป็นประเภท WinMain
  รับไป เพื่อให้ มีการตอบสนองกับ window ที่อยู่ในโปรแกรมนั้น ๆ
  6.1 เรียกใช้ Get message function เพื่อรับ message จาก message que
  โดยจะบรรจุ message นั้นไว้ใน structure msg ซึ่งจะมี
  variable ที่สำคัญอย่าง handle ของ window
  จุดพิกัด และ เวลา ที่เกิด event
  ประเภทของ event และ parameter ของ event ซึ่งจะขึ้นกับ
  ประเภทของ event
  6.2 เมื่อได้ message มาแล้ว หนึ่งอัน ก็ทำการ
  เรียก function translate message ในส่วนของ message
  ที่เป็น event ที่เกิดจาก keyboard ให้ function ทำการแปล
  ความหมายของ event นั้น
  6.3 ทำการส่งต่อ message ไปยัง window procedure
  ด้วย function dispatch message
  แล้วให้ window procedure เลือกใช้ case จาก switch case
  ของมัน เพื่อให้เหมาะกับ ประเภทของ message
  6.4 เมื่อ control วิ่งกลับมาจาก window procedure
  หลังจากกระทำการตอบสนองกับ event ที่ได้รับจาก message
  เรียบร้อย ก็เข้าสู่ การดำเนินการของ loop ในการเรียกรับ
  message จาก message que ต่อ ๆ ไป จนกว่าจะได้รับ
  คำสั่ง ประเภท wm_quit ซึ่งจะจบกระบวนการของ loop
  (การ test ของ while loop ด้วย function Get message คืนค่า 0)
   
 14. sugit

  sugit อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  10 Mar 2015
  คะแนนถูกใจ:
  1,111
  ความสัมพันธ์ ของ องค์ประกอบใน window api

  1 WinMain โปรแกรม สามารถมี 1 window class

  1 window class มี 1 window procedure

  1 window class สามารถมีหลาย window

  แต่ละ window มี 1 handle ของ window


  เวลาที่เรา Get message Windows system

  จะรับรู้ว่า message นี้เกิดจาก window ตัวไหน

  และเมื่อทำการ dispatch message ไปให้ window procedure

  ใน message นั้น ๆ ซึ่งจะบรรจุ handle ของ window

  ที่เกิด event ไปให้ window procedure ด้วย

  ซึ่งก็หมายความว่า window procedure เดียว

  สามารถ รองรับ event ที่เกิดจาก หลาย window ได้นั่นเอง
   
 15. sugit

  sugit อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  10 Mar 2015
  คะแนนถูกใจ:
  1,111
  นอกจาก window procedure จะถูกเรียก

  ด้วย function dispatch message แล้ว

  ยังสามารถถูกเรียกได้ ในหลายกรณี

  1. ถูกเรียกเมื่อ program WinMain เรียก function

  createwindow ซึ่งในชั้นนี้ จะมีการส่ง message จาก Windows

  system โดยตรงคือ wm_create

  2. และเมื่อมีการเรียก function show window ก็จะส่ง message

  wm_size และ wm_showwindow

  3. ต่อมาเมื่อเรียก function update window ก็จะส่ง message

  wm_paint ไปให้


  4. นอกจากนี้ ตัว window procedure ยังสามารถส่ง message

  ให้ตัวเองได้อีกด้วย เรียกว่าการทำ recursive function

  เช่น 4.1 เมื่อมีการเรียก function update window ภายใน

  window procedure ก็จะทำการ recursive ส่ง message

  wm_paint ไปให้ window procedure "ชั้นใน" กระทำการ

  เมื่อเสร็จจาก window procedure ชั้นในแล้ว ก็จะกลับมาที่

  update window เพื่อส่งต่อไปยัง window procedure ชั้นนอก

  กระทำการต่อไป

  หรือ 4.2 กรณี ที่เราตั้ง defwindowproc ซึ่งเป็นการตั้งค่า return

  ของ window procedure ในกรณีที่เรา ไม่ได้ตั้ง switch case

  ให้ process กับทุก ๆ ประเภทของ message

  defwindowproc จะรับ message ที่เราไม่ได้เตรียม process

  ไป process เสียเอง

  และ defwindowproc ซึ่งเป็น function จัดการ message เช่นเดียว

  กับ window procedure ก็อาจมีการสร้าง message ใหม่ เพื่อส่งต่อ

  ไปยัง window procedure "ชั้นใน" เพื่อให้จัดการต่อ และหาก

  window procedure ชั้นใน ไม่ได้มีการเตรียมรับ message ประเภทนี้อีก

  ก็จะส่งต่อไปให้ั defwindowproc "ชั้นใน" จัดการอีก

  จะ recursive เช่นนี้ จนกว่า window procedure ชั้นในสุด จะมี

  case message ที่ทำการรองรับ และเมื่อชั้นในสุด ดำเนินการเสร็จ

  ก็จะคืน control กลับมาทีละขั้้น จนกว่าจะถึง window procedure

  ชั้นนอกสุด แล้วก็จะกลับไปที่ loop get message ต่อไป
   
 16. อาวุโสโอเค

  อาวุโสโอเค อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,527
  ท่าน sugit น่าจะขอ งบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ในยุทธศาสตร์ที่ 2

  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ได้นะครับ
   
 17. sugit

  sugit อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  10 Mar 2015
  คะแนนถูกใจ:
  1,111
  วันนี้ได้ รับรู้เหตุผลที่ีทำไม static int ถึงมีค่า default

  เป็น 0 แล้ว ซึ่งปกติ ค่า default ของ int จะเป็นอะไรก็ได้

  (undefined) เพราะว่า static variable จะต้องคงค่าของมัน

  เพื่อให้สามารถใช้นอก function ได้ ดังนั้นสถานะของมัน

  ตอนเริ่มต้น ต้อง free คือไม่ไปเกาะอยู่กับค่าใด ๆ โดยปกติ

  จึงเลือกที่จะใช้ค่า 0 เป็นค่าเริ่มต้น เช่นเดียวกับ

  static int * ptr ก็ต้องเริ่มต้น ที่ค่า null เช่นเดียวกัน

  เพื่อที่จะสามารถ initialize ในค่าใด ๆ ก็ได้


  เรื่องแถม low word กับ high word ที่มักใช้ในค่า

  wparam หรือ lparam ของ message

  low word คือ ค่า 16 bit แรกของ dword (bit ที่ 0 ถึง 15)

  ซึ่งเป็น 32 bit integer และ high word

  คือค่า 16 bit หลัง

  ซึ่งเรามักจะต้อง ทำการ shift right 16 ( >> 16)

  เพื่อที่จะได้ค่า high word จากค่าที่มาจาก wparam หรือ lparam

  เช่น ค่า x จาก low word และ y จาก high word

  ของ lparam จาก message wm_size (กรณี มีการเปลี่ยนขนาดของ window)

  หรือ constant sb_thumbtrack จาก low word และ position

  ของ thumb จาก high word ของ wparam จาก message wm_vscroll หรือ wm_hscroll

  (กรณี มีการใช้ mouse จิ้มไปที่ thumb หรือแท่งสำหรับเลื่อนขึ้นลง

  หรือ ซ้ายขวา ใน scroll bar)
   

Share This Page